Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD2004/1 Spesialpedagogikk - deltakelse og marginalisering

Læringsutbytte

Ved slutten av emnet skal studentene ha tilegnet seg følgende:

Kunnskaper:  

  • Bred kunnskap om ulike perspektiver på og tilnærminger til annerledeshet.
  • Kunnskap om lovverk og sentrale styrende ideologier for barnehage og skole.
  • Kunnskap om spesialpedagogikkens historie, tradisjon, selvforståelse og plass i samfunnet
  • Innsikt i og forståelse for relevante fag- og yrkesetiske temaer og problemstillinger.

Ferdigheter:

  • Evnen til å kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forskning og utviklingsarbeid til å begrunne egne meninger
  •     Egenskaper til å kunne planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, både alene og som deltager i en gruppe.

Generell kompetanse:

  • Evne til å kunne reflektere over spesialpedagogens yrkesrolle og se på praksisfeltet kritisk og transformerende.
  • Evne til å kunne identifisere aktuelle problemstillinger og drøfte disse i lys av ulike perspektiver og teoretiske tilnærminger
  • Evnen til å utveksle synspunkter og erfaringer, begrunne disse faglig og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

Innhold

Dette emnet bygger på emnet ”Spesialpedagogikk: behov og arbeidsmåter”. Emnet vil gi studentene en innføring i hvordan funksjonshemming oppstår og forklares. Hovedfokuset blir rettet mot samspillet mellom individ og samfunn og hvordan dette virker inn på utvikling av funksjonshemming, inkluderings- og marginaliseringsprosesser.

Studentene skal få en grunnleggende innsikt i inkluderende og marginaliserende prosesser, myndiggjøring, rettigheter og etikk, arbeid med spesialpedagogiske problemstillinger og juridiske aspekter knyttet til spesialpedagogikken

Arbeids- og undervisningsformer

Pensumstoff og aktuelle faglige problemstillinger behandles i forelesninger, seminarer, gruppearbeid og diskusjoner.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det kreves at studenten utarbeider tre skriftlige arbeider hver på om lag 3000 ord over gitt tema der pensumlitteraturen blir presentert og drøftet. Disse arbeidene må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

6 timers hjemmeeksamen i nettbasert læringssystem.