Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD2002/1 Pedagogisk utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har innsikt i forholdet mellom forskning, teori og erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid.
  • kjenner til de mest aktuelle metodene for å gjennomføre pedagogisk utvikling på ulike systemnivå.
  • har innsikt i sentrale juridiske bestemmelser knyttet til utviklings- og endringsarbeid i pedagogiske virksomheter.

Ferdigheter

Studenten

  • har utviklet evne til å analysere hvilke faktorer som påvirker et pedagogisk utviklingsarbeid,
  • kan sette i gang et pedagogisk utviklingsarbeid og definere sentrale utfordringer i arbeidet

Generell kompetanse

Studenten

  • kan evaluere egne og andres gjennomførte utviklingsprosjekter
  • kan anvende entreprenørielle læringsformer til å fremme utvikling i pedagogiske virksomheter.

Innhold

Emnet ”Pedagogisk utviklingsarbeid” tar for seg hvordan vi på ulike systemnivå (individ, gruppe, organisasjon) kan virke til det beste for å gjennomføre pedagogisk utviklingsarbeid.

Studiet tar opp teorier, forskning og praktiske erfaringer med pedagogisk utviklingsarbeid i ulike virksomheter, hvor det er fokus på samhandling, veiledning og endringsarbeid for å fremme og forbedre pedagogisk praksis. Et eksempel på dette vil være kjennskap til de mest aktuelle metodene for å gjennomføre pedagogisk utvikling på skole- og klasseromsnivå. Studiet baserer seg på et helhetlig syn på læring, og det vil bli lagt spesiell vekt på premisser for involvering og samhandling mellom ulike aktører. Evalueringsarbeid, kvalitetsutvikling og juridiske aspekter ved utvikling blir også behandlet i dette emnet.

De vitenskapelig ansatte med ansvar for studiet vil ha pedagogisk utviklingsarbeid som sitt forsknings- og utviklingsfelt. Forskning samt pågående utviklingsprosjekter vil dermed danne grunnlag for undervisningsopplegget.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert. Emnet vil legge opp til en veksling mellom nettbaserte forelesninger, forelesninger og seminarer på samlinger, studentpresentasjoner, selvstudium, feltarbeid, praktiske øvelser og oppgaveskriving.

Det gis nettbasert veiledning til arbeidskravene. Studentene får en vurdering av arbeidskravene sine i læringsplattformen Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

I løpet av emnet skal studentene gjennomføre to praktiske øvelser med rapportering. Den ene øvelsen er et arbeidskrav enten i gruppe eller individuelt og den andre øvelsen er et individuelt arbeidskrav.

Arbeidskrav 1 i gruppe eller individuelt tar utgangspunkt i at studentene skal gjøre seg kjent med et pedagogisk utviklingsarbeid i en praksis hvor pedagogisk arbeid inngår. Gruppa/studenten skal møte, samtale med og observere folk i praksis og skrive notater fra dette samt studere relevante dokumenter knyttet til arbeidet, og også knytte arbeidet til teoristoff fra pensum der dette er relevant. Arbeidet skal dokumenteres gjennom innlevering av rapport på ca. 5000 som gir en fyldig beskrivelse og vurderinger fra arbeidet.

Arbeidskrav 2 handler om pedagogisk ledelse, og skal leveres både som et refleksjonsnotat (ca. 2000 ord) og en presentasjon. Her skal studentene individuelt redegjøre for hva de legger i pedagogisk ledelse og hvilke aspekter de tenker at er særlig viktig for å få til god pedagogisk ledelse. Dette skal begrunnes gjennom faglige relevante perspektiv.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før man kan avlegge eksamen.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Det er krav til 50 prosent oppmøte på samlinger.

Hvis fraværet ditt overstiger 50% må du kompensere for dette med et ekstra arbeidskrav. Fravær som til sammen overstiger 75 % fører til at du ikke kan gå opp til eksamen. Vi registrerer oppmøte med signatur eller med opprop. Du som student må selv ta ansvar for å signere oppmøteprotokollen, eventuelt at du blir registrert ved opprop.

Eksamen

Eksamen på dette emnet er 1-dags hjemmeeksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A –F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kandidatene kan ha pensumlitteraturen og andre relevante trykte og skrevne ressurser tilgjengelig. Det stilles krav om kildehenvisninger i henhold til gjeldende APA-standard.