Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD2003/1 Mediepedagogikk og pedagogisk formidling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

• Har grunnleggende kunnskap om det mediepedagogiske feltet mellom mediesosialisering, undervisning om medier og undervisning med medier
• Kjenner til noen av de sentrale faglige bidragene på feltet

Ferdigheter

Studenten
• Kan analysere budskap som formidles gjennom forskjellige medier
• Kan formidle faglig budskap gjennom flere kommunikasjonskanaler
• Kan lage mindre medieproduksjoner for undervisnings- og opplysningssammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

• Kan diskutere læringsteoretiske og mediedidaktiske problemstillinger
• Har grunnleggende forståelse for hva formidling er: muntlig, skriftlig, mediert og flermedialt
• Kan vurdere hvordan mediebudskap kan framme deltakelse, demokrati og likeverd

Innhold

Mediepedagogikk favner om hvordan man kan undervise og lære ved hjelp av medier, hvordan medier preger vår bevissthetsdannelse og hvordan vi skal kunne bli kritiske brukere og produsenter av mediert kommunikasjon.

Pedagogisk formidling er en virksomhet med mange dimensjoner. Overordnet kan pedagogisk formidling forstås som en form for kommunikasjon som har til hensikt å formidle og forklare hvordan et saksforhold trer fram. Formidlingens form avhenger bl.a. av målgruppen, formålet og om den foregår ansikt-til-ansikt eller gjennom medier.

De vitenskapelig ansatte med ansvar for studiet vil ha mediepedagogikk som sitt forsknings- og utviklingsfelt. Forskning samt pågående utviklingsprosjekter vil dermed danne grunnlag for undervisningsopplegget.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er nett- og samlingsbasert. Emnet vil legge opp til en veksling mellom nettbaserte forelesninger, forelesninger og seminarer på samlinger, selvstudium, praktiske øvelser og oppgaveskriving.

Det gis nettbasert veiledning til arbeidskravene. Studentene får en vurdering av arbeidskravene sine i læringsplattformen Canvas.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Emnet har to arbeidskrav. Det ene arbeidskravet er en individuell medieproduksjon med rapport/refleksjonsnotat. Det andre arbeidskravet er en skriftlig gruppeoppgave knyttet til medieanalyse eller analyse av et opplegg for pedagogisk formidling.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før man kan avlegge eksamen.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Det er krav til 50 prosent oppmøte på samlinger.

Hvis fraværet ditt overstiger 50% må du kompensere for dette med et ekstra arbeidskrav. Fravær som til sammen overstiger 75 % fører til at du ikke kan gå opp til eksamen. Vi registrerer oppmøte med signatur eller med opprop. Du som student må selv ta ansvar for å signere oppmøteprotokollen, eventuelt at du blir registrert ved opprop.

Eksamen

30 timers hjemmeeksamen i nettbasert læringssystem.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A –F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Det stilles krav om kildehenvisninger i henhold til gjeldende APA-standard.