Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD2005/1 Bacheloroppgave med metode

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studenten skal få grunnleggende kunnskap innen pedagogiske forskningsmetoder
  • Studenten skal få grunnleggende kunnskap innenfor fordypningsområdet som bacheloroppgaven representerer.

Ferdigheter:

  • Studenten skal ha ferdigheter for å kunne tolke, analysere og vurdere innhold i pedagogisk forskning.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal beherske formelle og faglige krav til et vitenskapelig arbeide.
  • Studenten skal ha utviklet en selvstendig og kritisk holdning til pedagogikkfaget og til den rolle pedagogikkens områder spiller i samfunnet.
  • Studenten skal være bevisst egne normer og holdninger knyttet til læring og oppdragelse samt kunne begrunne egne verdivalg og vurdere eget arbeid i forhold til de over, intensjoner, planer og forskrifter som er gjeldende i undervisnings- og oppdragelsesarbeid.

Innhold

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig arbeid under veiledning. Målet med oppgaven er å dokumentere studentens evne til å anvende tilegnet kunnskap fra emner i bachelorstudiet i pedagogikk/spesialpedagogikk. Oppgaven skal være en fordypningsoppgave med utgangspunkt i et avgrenset tema og en selvvalgt problemstilling. Det stilles krav til at studentene utviser selvstendig refleksjon i bacheloroppgaven.

Som en del av BA-fordypningen vil det arrangeres et obligatorisk metodekurs hvor det fokuseres på bruk av pedagogisk forskningsmetode inn mot bacheloroppgaven (tilsvarer ex.fac II). Kurset arrangeres som en del av emnet «Bacherloroppgaven med metode». Målet med kurset er at studentene skal oppøve ferdigheter til å gjennomføre egne forskningsprosjekt gjennom bacheloroppgaven, samt utvikle en kritisk og reflektert holdning til etikk og metodebruk i forskning.

Arbeids- og undervisningsformer

Metodekurset: Forelesinger og seminarer

Bacheloroppgaven: Veiledning og seminar

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Arbeidskrav for metodekurset:
Prosjektbeskrivelse til bacheloroppgaven med refleksjoner over metodevalg. Omfang 2 – 3 sider. Arbeidskravet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Arbeidskrav for BA-oppgaven:
Gjennomføre to veiledninger med veileder under arbeidet med BA oppgaven.

Eksamen

Individuell oppgave på ca 7000 og et muntlig forsvar av oppgaven.