Language: NOR | ENG
2021/2022

PEDD1008/1 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter 1

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Kunnskaper:

Kandidaten

  • kan hovedtrekkene i et utvalg teorier og tradisjoner innen veiledning og rådgivning
  • kan gjøre rede for hvilke funksjoner og roller veiledning og rådgivning har i ulike pedagogiske virksomheter.

 

Ferdigheter:

Kandidaten

  • kan dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen med andre rundt ulike veiledningsprosesser
  • har kjennskap til hvordan veiledning og rådgivning kan legge til rette for utvikling, læring og refleksjon

Generell kompetanse:

Kandidaten

  • er bevisst veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Innhold

Veiledning og rådgivning er områder som har ekspandert som fagfelt de siste årene. Innenfor utdanningssektoren og helse- og sosialfaglig arbeid ser vi at både veiledning og rådgivning får mye oppmerksomhet. Det er store variasjoner i hvordan begrepene rådgivning og veiledning defineres, og hvordan begrepene forstås avhenger av hvilket fagfelt og hvilken sammenheng vi ser det fra. Rådgivning og veiledning kan med en fellesnevner beskrives som kunsten i å bistå mennesker i utvikling og i valgsituasjoner. I vår sammenheng fokuserer vi på det rådgivnings- og veiledningsfeltet som retter seg mot pedagogiske virksomheter som for eksempel skole, SFO, barnehage, fritidsklubber og voksenopplæring. Det er primært innenfor dette fagfeltet vi henter teoretiske, metodiske og praksisbaserte perspektiv på rådgivning og veiledning.

Til sammen skal Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter I og II gi en innføring i veiledningspedagogikk med vekt på grunnleggende veiledningsteorier, bevisstgjøring omkring veilederrollen og etiske perspektiv knyttet til rådgivnings- og veiledningsvirksomhet.

Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter tar opp utfordringer og muligheter knyttet til veiledning på individ- gruppe- og organisasjonsnivå. Veiledningspedagogikk er et vidt felt hvor vi betrakter veiledning som en pedagogisk aktivitet der vi arbeider med kommunikasjon, forandringsarbeid, kompetanseutvikling, personlig utvikling og konflikthåndtering. I dette kurset skal vi gi en innføring i noen av de viktigste tradisjonene og de mest sentrale teoriene innenfor veiledningspedagogikk og pedagogisk rådgivning.

Det legges vekt på å skape undervisningssituasjoner der studentene kan dele opplevelser og erfaringer samt reflektere sammen rundt ulike veiledningsprosesser. Kommunikasjon, samspill og tverrfaglig samarbeid er sentrale begrep i både emne I og emne II. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet vil legge opp til en veksling mellom forelesninger, seminarer, praktiske øvelser, oppgaveløsning og varierte arbeidskrav.

Hvordan anvendes forskning i studiet?
De vitenskapelig ansatte med ansvar for studiet vil ha veiledning og rådgivning som sitt forsknings- og utviklingsfelt. Forskning samt pågående utviklingsprosjekter vil dermed danne grunnlag for undervisningsopplegget. Det vil også avspeiles i arbeidskravene og i pensumet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Det er tre obligatoriske arbeidskrav i emnet.

  • Studentene skal i gruppe skrive en fagoppgave med omfang ca. 5000 ord.
  • Individuell fagoppgave – caseløsning - med omfang ca. 2000 ord. 
  • Refleksjonsnotat – et notat etter samling – med omfang ca. 1300 ord.

Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Det et krav til 50 prosent oppmøte på samlinger.

Hvis fraværet ditt overstiger 50% må du kompensere for dette med et ekstra arbeidskrav. Fravær som til sammen overstiger 75 % fører til at du ikke kan gå opp til eksamen. Vi registrerer oppmøte med signatur eller med opprop. Du som student må selv ta ansvar for å signere oppmøteprotokollen, eventuelt at du blir registrert ved opprop.

Eksamen

Eksamen på dette emnet er en 6-timers nettbasert hjemmeeksamen.