Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNF171S-1 Naturfag 1, emne 1: Kjerneelementer i naturfag på mellomtrinnet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av kjente stoffer for å forklare fysiske og kjemiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om progresjon i læring av sentrale begreper som energibevaring, energioverføring og energikvalitet gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om bruk av klassisk mekanikk, arbeid og energi som grunnlag for elevers forståelse av grunnleggende fysisk begrepsforståelse
 • har kunnskap om ulike celletyper, deres oppbygning og hvorfor cellen betraktes som enheten for liv.
 • har kunnskap om utvalgte norske arter, deres systematiske inndeling og levesteder, og elevers begynnende økologiforståelse på barnetrinnet
 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellomtrinnet
 • har kunnskap om progresjon i læring av kjerneelementer i naturfag (atom- og molekylteorien for stoffer, krefter og energi, celleteorien)

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt vekt på utforskende arbeidsmåter, integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter, bruk av modeller og dialogisk undervisning
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan planlegge og reflektere over tverrfaglig undervisning på mellomtrinnet i teknologi og design og knytte teknologi til relevante tema i naturfag  

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å legge vekt på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellomtrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Kjerneelementer i fysikk og kjemi:

 • Atom- og molekylteorien for stoffer (partikkelmodellen) som kjerneelement. Atomer, molekyler, ioner og bindingene mellom dem. Innføring i og anvendelse av periodesystemet. Gasser, væsker og faste stoffer. Trykk og temperatur. Undervisning om fysiske og kjemiske endringer av stoffer på mellomtrinnet.
 • Energi som kjerneelement. Energibevaring, energiformer, energikjeder og energikvalitet. 
 • Enkle anvendelser av bevegelsesligninger, krefter og Newtons lover. Kvalitativ forståelse av gravitasjon og bevegelse i to dimensjoner. Mekaniske systemer mellomtrinnet.
 • Sammenhengen mellom kjerneelementene partikkelmodellen, kraft- og energibegrepet.

Kjerneelementer i biologi:

 • Celler 1: Utvikling av celleteorien og celleteorien som kjerneelement
  • Ulike celler, utvikling av dem og hvordan det former det livet de er byggesteiner i. Detaljkunnskap om utvalgte organeller
  • Energioverganger i celler, fotosyntese og celleånding i et økologisk perspektiv
 • Økologi 1: Biologisk mangfold og grunnleggende økologiske begreper relevant for mellomtrinnet
  • Formering – begynnende forståelse for evolusjon ved seksuell formering.
  • Systematikk og artskunnskap (fugl, insekter, planter om våren, primært tofrøbladet samt de nakenfrøa
  • Tilpasninger hos utvalgte organismegrupper som grunnlag for forståelse av biologisk klassifikasjon og evolusjon
  • Miljøforhold og arter i noen naturtyper velegnet for ekskursjoner på mellomtrinnet

Naturfagdidaktikk:

 • Skolefaget naturfag
 • læreplantolkning
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet
 • Bærende ideer i naturfag og læringsprogresjoner i kjerneelementer 
 • Bruk av representasjoner i naturfagundervisningen 1
 • Utforskende arbeidsmåter, begrepsutvikling og grunnleggende ferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet vil veksle mellom fysiske samlinger, nettstøttede læringsaktiviteter og individuelt studiearbeid. På samlingene vil det være lærerledet undervisning, praktisk arbeid ute og inne, veiledning og ekskursjoner.  Nettstøttede læringsaktiviteter kan være å delta i diskusjonsforum, se videofilmer og arbeide med individuelle og gruppebaserte oppgaver. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer.
 • Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte på e-læringsplattformen
 • 80 % obligatorisk deltagelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig

Eksamen

Individuell skriftlig fem timers eksamen

Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Karakteren i Naturfag 1, emne 1 teller 50% av endelig karakter faget i Naturfag 1 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen