Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNF171-1 Naturfag 1, emne 1: Kjerneelementer i naturfag på mellomtrinnet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av kjente stoffer for å forklare fysiske og kjemiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om progresjon i læring av sentrale begreper som energibevaring, energioverføring og energikvalitet gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om bruk av klassisk mekanikk, arbeid og energi som grunnlag for elevers forståelse av grunnleggende fysisk begrepsforståelse
 • har kunnskap om ulike celletyper, deres oppbygning og hvorfor cellen betraktes som enheten for liv.
 • har kunnskap om utvalgte norske arter, deres systematiske inndeling og levesteder, og elevers begynnende økologiforståelse på barnetrinnet
 • har forskningsbasert kunnskap om elevers læring i naturfag og hvordan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk på mellomtrinnet
 • har kunnskap om progresjon i læring av kjerneelementer i naturfag (atom- og molekylteorien for stoffer, krefter og energi, celleteorien)

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt vekt på utforskende arbeidsmåter, integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter, bruk av modeller og dialogisk undervisning
 • kan gjennomføre aktiviteter og målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak og gjøre enkle beregninger med og uten digitale verktøy
 • kan planlegge og reflektere over tverrfaglig undervisning på mellomtrinnet i teknologi og design og knytte teknologi til relevante tema i naturfag  

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å legge vekt på undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellomtrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

 Kjerneelementer i fysikk og kjemi:

 • Atom- og molekylteorien for stoffer (partikkelmodellen) som kjerneelement. Atomer, molekyler, ioner og bindingene mellom dem. Innføring i og anvendelse av periodesystemet. Gasser, væsker og faste stoffer. Trykk og temperatur. Undervisning om fysiske og kjemiske endringer av stoffer på mellomtrinnet.
 • Energi som kjerneelement. Energibevaring, energiformer, energikjeder og energikvalitet. 
 • Enkle anvendelser av bevegelsesligninger, krefter og Newtons lover. Kvalitativ forståelse av gravitasjon og bevegelse i to dimensjoner. Mekaniske systemer mellomtrinnet.
 • Sammenhengen mellom kjerneelementene partikkelmodellen, kraft- og energibegrepet.

Biologi:

 • Celler 1: Utvikling av celleteorien og celleteorien som kjerneelement
  • Ulike celler, utvikling av dem og hvordan de former det livet de er byggesteiner i. Detaljkunnskap om utvalgte organeller
  • Energioverganger i celler, fotosyntese og celleånding i et økologisk perspektiv
 • Økologi 1: Biologisk mangfold og grunnleggende økologiske begreper relevant for mellomtrinnet
  • Formering – begynnende forståelse for evolusjon ved seksuell formering.
  • Tilpasninger hos utvalgte organismegrupper som grunnlag for forståelse av biologisk klassifikasjon og evolusjon
  • Systematikk og artskunnskap (fugl, insekter, planter om våren, primært tofrøbladet samt de nakenfrøa)
  • Miljøforhold og arter i noen naturtyper velegnet for ekskursjoner på mellomtrinnet

Naturfagdidaktikk :

 • Skolefaget naturfag
 • læreplantolkning
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning på mellomtrinnet
 • Bærende ideer i naturfag og læringsprogresjoner i kjerneelementer 
 • Bruk av representasjoner i naturfagundervisningen 1
 • Utforskende arbeidsmåter, begrepsutvikling og grunnleggende ferdigheter

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer.
 • 80 % obligatorisk deltagelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig fem timers eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 1, emne 1 teller 50 % av endelig karakter i faget Naturfag 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen