Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNF171-2 Naturfag 1, emne 2: Begynneropplæring i naturfag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om begynneropplæring i naturfag og kan tilrettelegge for overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har kunnskap om vanlige norske arter og hvordan denne kunnskapen kan danne grunnlag for elevers begynnende økologiforståelse
 • har kunnskap om hvordan å undervise elever på barnetrinnet om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av ulike læringsarenaer, især feltarbeid i nærmiljøet
 • har kunnskap om systemer i menneskekroppen, som grunnlag for undervisning om helse og livsstil for de yngste elevene
 • Har kunnskap om seksuallære for elever i begynnende pubertet
 • har kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer, økosystemer og solsystemet kan introduseres for elever på barnetrinnet ved å viser hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning av de yngste elevene som gir forståelse av bølger, lyd og lys og kan knytte dette til sansefysiologi
 • har kunnskap om hvordan partikkelmodellen kan brukes til å forklare vann- og lydbølger
 • har kunnskap om utforskende undervisning om grunnleggende elektrisitet, magnetisme og elektronikk
 • Har kunnskap om utvalgte naturfaglige representasjoner
 • Har kunnskaper om næringsstoffer, deres kjemi og hvordan de blir tatt opp i kroppen

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan vurdere de yngste elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre tverrfaglig undervisning på barnetrinnet og knytte teknologi til relevante tema i naturfag (lyd og lys)
 • Kan gjennomføre et enkelt feltarbeid i skolens nærmiljø

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å vektlegge undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Begynneropplæring i astronomi, fysikk og teknologi:

 • Lys i begynneropplæringen. Farger, refleksjon, brytning, total indre refleksjon, optikk, lysets dobbeltnatur, hverdagsforestillinger om lys
 • Undervisning om solsystemet på barnetrinnet. Verdensbilder i ulike kulturer og tidsepoker. Modeller og animasjoner, jord-sol-måne, månefaser, formørkelser, variasjon i daglengde og årstider på jorda på barnetrinnet.
 • Undervisning om lyd på barnetrinnet
 • Undervisning om bølger i begynneropplæringen. Bølgelengde, frekvens, periode, amplitude, bølgefart og tvers- og langbølge

Begynneropplæring i biologi:

 • Økologi 2: Naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer
  • Kretsløp, nedbrytning og kompostering som grunnlag for begynnende økologiforståelse
  • Miljøforhold og artskunnskap i enkelte naturtyper velegnet for ekskursjoner på småskoletrinnet sett i relasjon til nærmiljø (nøkkelarter) og økosystemer.
  • Karbonets kretsløp.
  • Evolusjon og evolusjonsmekanismer ved å undersøke bygning, formering og tilpasninger hos utvalgte organismegrupper i økosystemer som er aktuelle å arbeide med på småskoletrinnet
 • Celle 2: celleteori og differensiering celler og vev hos mennesket
  • Celledeling mitose og meiose, fra celle til vev og organ
 • Humanfysiologi: Prinsipper for å forstå fordøyelses-, sirkulasjons- og respirasjonssystemet samt samspillet mellom skjelett og muskler hos mennesket
  • Nervesystemet samt menneskets oppfattelse og bearbeiding av lyd, lys og lukt i respektive organ
  • Kroppens utvikling knyttet til pubertet og seksualitet og arbeid med seksuallære i skolen
  • Helse og kroppens forsvar mot sykdom relevant for barnetrinnet

Naturfagdidaktikk:  

 • Begynneropplæring i naturfag og overgangen barnehage-skole
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning i begynneropplæringen
 • Vurdering
 • Dialogisk undervisning med vekt på elevenes muntlige ferdigheter og arbeid med hverdagsspråk og naturvitenskaplig språk
 • Yrkesetiske problemstillinger knyttet til pubertet og seksualitet
 • Naturfaglige representasjoner 2 og systembegrepet i naturfagundervisningen (system, form og funksjon)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer.
 • 80 % obligatorisk deltagelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i faget Naturfag 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen