Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNF171-3 Naturfag 2, emne 3: Bærekraftig utvikling i naturfag på trinn 1-7

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om evolusjon og genetisk variasjon
 • har kunnskap om energioverganger i plante- og dyreceller
 • har kunnskap om tverrfaglig undervisning som fremmer de yngste elevers handlingskompetanse for et bærekraftig liv i framtiden 
 • har kunnskap om grunnleggende termofysikk og kan knytte dette til vær og klima, problemstillinger knyttet til energi og hverdagserfaringer
 • har kunnskap om bruk av ulike modeller for å visualisere ytre og indre geologiske prosesser på Jorda med vekt på vanlige norske mineraler og bergarter
 • har kunnskap om sammenhenger i periodesystemet og sentrale stoffers betydning i hverdagen og i økologiske kretsløp
 • har kunnskap om elektromagnetisme og anvendelser knyttet til energiomforming
 • har kunnskap om kjernefysikk og ulike typer stråling, og kan drøfte samfunnsmessige og helsemessige problemstillinger knyttet til kjernefysikk og stråling
 • har kunnskap om vær og klima og kan bruke ulike representasjoner for å visualisere vær- og klimasystemer

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge praktisk og utforskende undervisning i naturfag på barnetrinnet som gir god progresjon mellom ulike trinn
 • kan tilrettelegge for praktisk og utforskende undervisning som fremmer elevers forståelse for evolusjon og evolusjonsteorien på barnetrinnet
 • kan benytte naturfag som regifag i tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Geofag, fysikk , kjemi og biologi:

 • Geologi på mellomtrinnet. Norges geologiske historie, ytre og indre geologiske prosesser, norske mineraler og bergarter
 • Vær og klima, representasjoner av vær- og klimasystemer
 • Årsaker til og konsekvenser av klimaendringer
 • Fornybare og ikke-fornybare energikilder
 • Kjernefysikk og stråling
 • Termofysikk
 • Kjemiundervisning for mellomtrinnet: Introduksjon til salter, ioner, metaller, syrer, baser, redoksreaksjoner og organisk kjemi.
 • Celler 3: Arv, genetisk variasjon, epigenetikk og evolusjon
  • DNA, RNA, celledeling/differensiering og proteinsyntese som grunnlag for å forstå arv, kroppens utvikling og evolusjon
  • Energioverganger i celler: Fotosyntese og celleånding

Naturfagdidaktikk:

 • Naturfag som regifag i tverrfaglig undervisning
 • Undervisning for bærekraftig utvikling (etiske, sosiale og økonomiske problemstillinger og solidaritet)
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over naturfagundervisning med vekt på dybde og progresjon
 • Debatt, argumentasjon og kritisk tenkning

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid og gruppearbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og naturfaglige temaer.
 • 80 % obligatorisk deltagelse i undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell praktisk-muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 2, emne 3 teller 50 % av endelig karakter i faget Naturfag 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen