Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNF171-4 Naturfag 2, emne 4: Forskning på undervisning og læring i naturfag på trinn 1-7

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan store strukturer i universet dannes og kan gjøre rede for livsløpet til stjerner
 • har kjennskap til teorier for universets og livets utvikling, og kan drøfte ulike representasjoner knyttet til dette
 • har innsikt i sentrale forskningsmetoder med relevans for studier knyttet til skolens naturfag
 • har kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom FoU-oppgaven i naturfag 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke modellering og programmering til å utforske naturfaglige problemer og finne teknologiske løsninger
 • kan tilrettelegge for tverrfaglig undervisning i naturfag og teknologi for de yngste elevene som gir god progresjon mellom ulike trinn
 • kan legge til rette for utvikling av algoritmisk tankegang på barnetrinnet
 • kan finne, vurdere og henvise til naturvitenskapelig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende det i undervisning og drøfting med kolleger og i skriftlige arbeider
 • kan kritisk analysere relevant naturfagdidaktisk forskningslitteratur og hvilken betydning denne kan ha for undervisning og elevers læring i naturfag
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen FoU-oppgave i naturfag og har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i vitenskapsteori og metoder innenfor naturfagdidaktisk forskning og kan bidra og delta i prosjekt for å utvikle undervisningspraksis i naturfag på barnetrinnet
 • kan på et forskningsmessig grunnlag analysere og formidle et sammensatt fagstoff i egen FoU-oppgave i naturfag
 • kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

Astronomi:

 • Stjerners livsløp
 • Big Bang-teorien

Evolusjon

 • Liv og dets utvikling (ursuppeteori og selvreplikerende mokelyer)

Modellering og programmering:

 • Blokkprogrammering og tekstbasert programmering
 • Modellering av naturfaglige fenomener

Naturfagdidaktikk:

 • Tverrfaglig teknologi og design-undervisning
 • Programmering i naturfag på barneskolen
 • Modellering på barneskolen
 • Forskningsmetodikk og forskningsetikk
 • Undervisning og læring i naturfag med vekt på abstrakte fenomener og kontroversielle emner i samfunnet

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid og gruppearbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav, som presiseres i gjeldende undervisningsplan. Arbeidskravene kan både være knyttet til naturfaglige temaer og til FOU-oppgaven.
 • 80 % obligatorisk deltagelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

 • Hjemmeeksamen over 3 dager (teller 40%)
 • FoU-oppgave (teller 60%)

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal være bestått.

Karakteren i Naturfag 2, emne 4 teller 50 % av endelig karakter i faget Naturfag 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Alle

Del 2: Alle