Language: NOR | ENG
2021/2022

2MMA171-2 Matematikk 1, emne 2: Tall og algebra, statistikk og sannsynlighet og overgangen mellom barne- og ungdomstrinn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap i matematikken knyttet til begynneropplæringen og barnetrinnets hovedområder tall og algebra, statistikk og sannsynlighet
 • har kunnskap om prealgebra og algebraisk tenkning
 • har kunnskap om ulike representasjoner og overganger mellom disse
 • har kunnskap om elevers utvikling av begreper i tall og algebra, elevers møte med funksjoner og funksjonsbegrepet og overgangen mellom barne- og ungdomstrinn
 • har kunnskap om lærings- og utviklingsprosesser knyttet til temaene tall, algebra og statistikk og sannsynlighet
 • har kunnskap om varierte arbeidsformer og bruk av ulike læremidler, herunder digitale
 • har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter medvirker til utviklingen av matematisk kompetanse, og hvordan regning er en grunnleggende ferdighet i alle skolefag og i hverdags- og arbeidsliv
 • har helhetlig kunnskap om algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget i grunnskolen
 • har god horisontkunnskap i matematikkfaget i gjeldende læreplan

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning med særlig vekt på temaene tall og algebra, statistikk og sannsynlighet for alle elever på trinn 1–7
 • kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon
 • kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere, gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenking
 • kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra ulike perspektiv på kunnskap og læring
 • kan bruke gjeldende læreplan aktivt i planlegging av matematikkundervisning
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse eksemplifisert ved de matematiske kunnskapsområdene tall, algebra og statistikk og sannsynlighet, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i programmering i grunnskolens trinn 5-7
 • kan bruke varierte arbeidsformer med utgangspunkt i kjerneelementene i matematikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i matematikkfagets betydning
  • som allmenndannende fag
  • for kultur, filosofi og samfunnsutvikling
  • for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Innhold

 • Grunnskolens matematikk knyttet til fagområdene
  • Tall og algebra. Videreføring av temaet Tall og regning fra Emne 1 med vekt på
   • Tallære
   • Prealgebra og algebra
   • Algebra og innføring av variabelbegrepet
  • Statistikk og sannsynlighet
   • Beskrivende statistikk
   • Sannsynlighet og sannsynlighetsmodeller
  • Funksjoner og funksjonsbegrepet
  • Algebraisk tenkning
 • Overgangen mellom barne- og ungdomstrinn
 • Arbeidsformer og metoder i matematikkundervisning sett fra et elev- og lærerperspektiv med vekt på de matematiske kunnskapsområdene tall, algebra og statistikk og sannsynlighet
 • Formativ og summativ vurdering i matematikk, kartleggingsverktøy og problemstillinger knyttet til tilpasset opplæring med vekt på de matematiske kunnskapsområdene tall, algebra og statistikk og sannsynlighet
 • Begrepet matematisk kompetanse
 • Kommunikasjon i klasserommet
 • Grunnleggende ferdigheter i matematikk
 • Regning som grunnleggende ferdighet og nasjonale prøver i regning
 • Didaktisk bruk av digitale verktøy
 • Programmering
  • Programmering og programmeringsverktøy for trinnene 5-7
  • Programmering i grunnskolen med vekt på overgangen mellom barne- og ungdomsskole
 • Norske læreplaner
  • Arbeid med norske lærerplaner generelt og gjeldende læreplan spesielt

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver, individuelt og/eller i grupper
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i undervisningsplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Eksamen er todelt:

Del 1: Individuell skriftlig 4 timers eksamen (nasjonal deleksamen). Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter, og teller 1/3 av karakteren i Matematikk 1, emne 2.

Del 2: Individuell muntlig eksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter, og teller 2/3 av karakteren i Matematikk 1, emne 2.

Både del 1 og del 2 må være vurdert til bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Karakteren i Matematikk 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i Matematikk 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: I tråd med regler gitt for nasjonal deleksamen

Del 2: Datamaskin tilknyttet internett