Language: NOR | ENG
2021/2022

2MMA171-5 Matematikk: Algebra, prealgebra og begynneropplæring i matematikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om barns utvikling av tallbegrep og de konsekvenser dette har for tilrettelegging av matematikkundervisningen
 • har dybdekunnskap om prealgebraaktiviteter som fremmer læring i matematikk
 • har kunnskap om generalisering og bevisføring ved hjelp av algebra
 • har kunnskap om algebra som verktøy i matematisk modellering
 • har inngående kunnskap om matematikkdidaktisk forskning som er relevant for undervisning i grunnskolens barnetrinn, spesielt innenfor emnene begynneropplæring, prealgebra og algebra

Ferdigheter

Studenten

 • kan på grunnlag av ulike kartleggingsverktøy, teori og forskning, bruke et bredt utvalg av arbeidsformer som stimulerer barns utvikling av tallbegrep
 • kan legge til rette for tilpasset opplæring på bakgrunn av barns ulike erfaringer, motivasjon og kunnskap
 • kan bruke algebra på en avansert måte for å kommunisere i, og med, matematikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående forståelse av algebraens posisjon og rolle i skole- og vitenskapsfaget matematikk
 • kan reflektere over egen rolle som pedagog i barns utvikling av tallbegrep og tallforståelse

Innhold

 • Tallbegrep, tallforståelse og begynneropplæring i matematikk
 • Kartlegging og vurdering
 • Tilpasset opplæring, matematikkvansker og evnerike barn
 • Algebra
  • Prealgebra og tidlig algebra
  • Konkretisering og visualisering
  • Generalisering
  • Algebraisk argumentasjon og bevis

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en undervisningsplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver, individuelt og/eller i grupper
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i undervisningsplanene
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen på 5 timer.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen