Language: NOR | ENG
2021/2022

2MPRA171-1 Praksisstudium 1. studieår: Lærerrollen og lærerarbeidet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen
 • har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
 • har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har kunnskap om grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i norsk, matematikk og valgt undervisningsfag med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
 • kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
 • kan observere og lede elevers læringsarbeid
 • kan legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i arbeidet med fagene

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i elevenes læring av grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • kan håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra praksislærer og praksisveileder

Innhold

Praksisstudiet i grunnskolelærerutdanningen er veiledet, vurdert og variert. Praksis er en integrert del av alle fagene i utdanningen, og anses som en læringsarena på linje med fagstudiene ved lærerutdanningsinstitusjonen. Det er progresjon i praksisstudiet, og opplæringen er tilpasset studentenes fagvalg og knyttet til ulike sider av skolens virksomhet. 

 • Observasjon
 • Lærerrollen
 • Klasseledelse
 • Tilrettelegging for læring
 • Undervisning i samarbeid med medstudenter under veiledning av praksislærere og faglærere, med særlig oppmerksomhet mot matematikk, norsk og valgt undervisningsfag
 • Deltakelse i undervisning i andre fag sammen med praksislærer
 • Arbeidsmåter og vurderingsformer
 • Læremidler
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Nasjonale og lokale læreplaner

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisstudiet i første studieår består av totalt 25 dager veiledet og vurdert praksis (10 dager høst og 15 dager vår), og opplæringen skal gjennomføres på 5.- 7. trinn i grunnskolen. I tillegg kommer fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen i første semester. Studentene organiseres i praksispartier på inntil fire studenter. Praksispartiet skal være på samme praksisskole med samme praksislærer både høst og vår.

Hvert praksisparti har i tillegg til praksislærer en faglærer fra høgskolen som sin praksisveileder. Praksisveileder har et særlig ansvar for å følge opp studentene både i fagene og i praksisperiodene.

Det er utarbeidet egne føringer for samarbeid, innhold og organisering av praksisopplæringen. Disse er beskrevet nærmere i Retningslinjer for praksisstudiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Gjennomført praksis i tråd med føringene i Retningslinjer for praksisstudiet 

Eksamen

 • Praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått etter avsluttet praksis i vårsemesteret.
 • Deltakelse med framlegg på profesjonsseminar i etterkant av praksis i høst- og vårsemesteret. Vurderes til Bestått/Ikke bestått.