Language: NOR | ENG
2021/2022

2MMU171-1 Musikk 1, emne 1: Eleven, læreren, musikkfaget

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barn og unges ulike forutsetninger for å lære i musikkfaget
 • har kunnskap om musikklæreren som leder og tilrettelegger for musikkopplæring 

 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunnet, læreplaner i faget og fagets læreplanhistorie
 • har kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og læringsmateriell for musikkfaget og kan vurdere disse kritisk

Ferdigheter

Studenten

 • kan synge og bruke stemmen på varierte måter, leke, bevege seg og bruke musikkinstrumenter i musikkaktiviteter med barn og unge

 • kan improvisere og komponere musikk med stemme, musikkinstrumenter og andre lydkilder ved hjelp av analog og digital teknologi.
 • mestrer et variert repertoar av tradisjonelle og moderne sanger og danser, rim, regler og sangleker til bruk i musikkundervisning
 • kan igangsette og lede prosesser med å utøve, lage og oppleve musikk med elever på trinnene 1-7

Generell kompetanse

Studenten

 • kan stimulere elevenes evne og vilje til å utforske, skape, oppleve, uttrykke og reflektere
 • kan gjennomføre kortere undervisningsforløp og reflektere over sammenhenger mellom innhold, arbeidsformer, elev- og lærerforutsetninger, rammefaktorer, mål og vurderingsformer i musikkfaget

Innhold

 • Arbeid med sang, spill, bevegelse, ulike former for visualisering/notasjon og musikkteknologi knytta til improvisasjon, komposisjon, lytting og formidling av musikk
 • Musisering på klasseromsinstrumenter med spesiell vekt på gitar/ukulele og sang
 • Praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning med fokus på å lede læreprosesser i å utøve, lage og oppleve musikk samt kulturforståelse
 • Arbeid med gjeldende læreplan for grunnskolen
 • Pedagogisk og didaktisk teori med hovedvekt på elev- og lærerrollen, musikkfaget og didaktisk relasjonstenkning.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk arbeid med musikk og musikalsk instruksjon og ledelse
 • Undervisning i plenum og gruppe
 • Studentstyrt aktivitet og arbeid
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid/individuelle oppgaver
 • Bruk av digital læringsplattform

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Emneevaluering - kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst to ganger forberede, fremføre og/eller lede en musikkaktivitet med gruppa (spesifiseres i undervisningsplanen). Det skal leveres et notat med didaktiske overveielser knytta til gjennomføring av aktiviteten
 • To individuelle kortere skriftlige oppgaver
 • Kortsvarstest
 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til undervisningsplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

 • 3 timers skoleeksamen bestående av kortsvarsoppgaver. Teller 50% av karakteren i emnet.
 • Individuell praktisk eksamen der studentene leder klassen i en musikkaktivitet som dreier seg om sang/spill/bevegelse. Varighet 15 minutter. Et didaktisk skjema der aktiviteten er beskrevet skal leveres sensorene når eksamen starter. Teller 50% av karakteren i emnet. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Musikk 1, emne 1 teller 50 % av endelig karakter i faget Musikk 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Ingen

Del 2: Alle