Language: NOR | ENG
2021/2022

2MMU171-3 Musikk 2, emne 3: Musikk som sosial praksis

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om et bredt utvalg musikk fra ulike historiske epoker, sjangere og kulturer
 • har kunnskap om ulike sjanger- og stilideal i arbeid med improvisasjon, komposisjon og arrangering
 • har kunnskap om musikk og musikkundervisning som sosialt og kulturelt, globalt og lokalt fenomen
 • har kunnskap om hvordan menneskers musikerskap gjennom musikalske forhandlinger og reforhandlinger er innvevd i maktrelasjoner og smakshierarkier
 • har kunnskap om hvordan didaktiske valg kan ha inkluderende og ekskluderende virkninger

Ferdigheter

Studenten 

 • kan reflektere over og drøfte musikkens funksjoner i tilknytning til vår nære kultur og i krysskulturelle kontekster samt drøfte og utfordre stereotypier og smakshierarkier som bidrar til å ekskludere og inkludere musikk og musikerskap
 • kan drøfte hvilken betydning uformelle opplæringsarenaer har for musikk- og danseopplæring for elever og hva slike erfaringer kan innebære for musikkopplæringa i skolen
 • kan ta i bruk ulike strategier for å forstå, analysere og skape musikk
 • kan skape egne komposisjoner og legge til rette musikalsk materiale for ulike framføringsformål og læringsprosesser i musikkundervisning

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan legge til rette for elevvurdering som bygger på forskningsbasert kunnskap om vurdering, musikkfaglig kompetanse og kulturteoretisk refleksjon, og kan kommunisere grunnlaget for vurderinga til andre
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig musikkopplæring i tråd med gjeldende læreplan for grunnskolen og drøfte hvordan samarbeid med ulike eksterne instanser kan styrke læringsløp i musikk

Innhold

 • Praktisk arbeid med å forstå, analysere, komponere, arrangere og vurdere musikk.
 • Musisering med hovedvekt på bass og trommer
 • Praktisk arbeid med planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning med vekt på å lede fortolknings- og komposisjonsprosesser og legge til rette musikalsk materiale for undervisning og læring
 • Kulturteori og pedagogisk teori med hovedvekt på musikalsk mening, musikk som sosial praksis, formelle og uformelle musikkopplæringsarenaer og musikkens funksjoner i ulike barne- og ungdomskulturer

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Praktisk arbeid med musikk og musikalsk instruksjon og ledelse
 • Undervisning i plenum og gruppe
 • Studentstyrt aktivitet og arbeid
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid/individuelle oppgaver
 • Bruk av digital læringsplattform

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Emneevaluering - kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minst to ganger forberede, instruere og lede en musikalsk aktivitet med gruppa (spesifiseres i undervisningsplanen). Det skal leveres et notat med didaktiske overveielser knytta til gjennomføring av aktiviteten
 • To individuelle kortsvarsoppgaver
 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til undervisningsplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering

Eksamen

 • Skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Teller 50% av karakteren i emnet.
 • Individuell praktisk eksamen der studenten skal innstudere og lede egne arrangementer og/eller egenkomponert musikk med en gruppe medstudenter. Studentene skal vise både musikalske og didaktiske ferdigheter. Varighet 20 min. Teller 50% av karakteren i emnet.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Musikk 2, emne 3 teller 50 % av endelig karakter i faget Musikk 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle