Language: NOR | ENG
2021/2022

2MMU171-6 Musikk: Musikkfagets teorigrunnlag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om relevant forskning og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk knyttet til musikk som disiplinfag, profesjonsrettet fag og skolefag.
 • har avansert kunnskap i musikkfagets teorigrunnlag
 • har avansert kunnskap i musikkfagets didaktikk som operasjonalisert metodefag knyttet til utvalgte deler av teorigrunnlaget  

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere musikkfaglige problemstillinger basert på kunnskap om musikkfagets teori- og verdigrunnlag
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning om musikkfagets teorigrunnlag
 • kan anvende innsikter fra analysene til forsknings- og utviklingsarbeid, didaktisk refleksjon, praktisk-didaktisk arbeid og profesjonsutøvelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på et avansert nivå analysere, vurdere, drøfte og formidle faglige problemstillinger knyttet spesielt til virket som musikklærer i grunnskolen
 • kan på et avansert nivå analysere, vurdere, drøfte og formidle problemstillinger innenfor musikkfagets teorigrunnlag
 • kan anvende musikkfagets teorigrunnlag i egen profesjonsutøvelse med vekt på begynneropplæring og endringskompetanse

Innhold

 • Fagorientert vitenskapsteori og arbeid med prosjektskisse for masteroppgaven
 • Musikkfagets teorigrunnlag med vekt på kulturteori
 • Praktisk-didaktisk arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer med framlegg og diskusjon, praktisk arbeid med didaktiske opplegg.

Prosjektskissen veiledes av faglærer.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Prosjektskisse for masteroppgaven som veiledes av faglærer
 • Muntlig framlegg knyttet til musikkfagets teorigrunnlag
 • Bruk av digitalt studiestøttesystem
 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til undervisningsplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

Individuell, skriftlig 4-timers skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen