Language: NOR | ENG
2021/2022

2MMU171-7 Musikk: Musikalsk barne- og ungdomskultur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan opplæring i musikkfaget kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov
 • har avansert kunnskap i musikalsk barne- og ungdomskultur, herunder sammenhengene mellom barne- og ungdomskultur som disiplinfaglig kompetanse, profesjonsrettet kompetanse og didaktisk kompetanse
 • har avansert kunnskap i musikkfagets didaktikk som operasjonalisert metodefag knyttet spesielt til digitale verktøy og med begynneropplæring som sentralt fokus

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning på barne- og ungdomskulturfeltet, og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan planlegge og gjennomføre musikkundervisning som fremmer elevens vitenskapelige tenkemåte
 • kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i musikkopplæringen og i andre fag på måter som styrker og utvikler musikkfagets didaktikk, med begynneropplæring som sentralt fokus

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante musikkfaglige barne- og ungdomskulturelle problemstillinger og etiske problemstillinger og anvende analysene i profesjonsutøvelsen
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om musikkfaglige problemstillinger innenfor barne- og ungdomskultur
 • kan bidra til utvikling av tverrfaglige fellesskap på den enkelte skole
 • har profesjonsfaglig digital kompetanse i musikkfaget

Innhold

 • Barne- og ungdomskultur som disiplinfag, profesjonsrettet kompetanse og didaktisk ferdighet
 • Digitale verktøy og tverrfaglig arbeid med musikk
 • Praktisk-didaktisk arbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer med framlegg og diskusjon, praktisk arbeid med didaktiske opplegg.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig framlegg knyttet til musikalsk barne- og ungdomskultur. Omfang maksimum 20 minutter
 • Gruppebasert utvikling og presentasjon av didaktisk opplegg med tverrfaglig tilsnitt som inkluderer digitale verktøy. Til presentasjonen skal det legges ved en skriftlig oversikt over opplegget og rapport fra arbeidet. Omfang ca. 2000 ord
 • Obligatorisk deltakelse i all undervisning i emnet i henhold til undervisningsplanen. Inntil 20% fravær kan godkjennes etter særskilt vurdering.

Eksamen

Individuell, muntlig-praktisk presentasjon av forberedt emne og muntlig eksaminasjon i pensum. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen