Language: NOR | ENG
2021/2022

2MSF171-1 Samfunnsfag 1, emne 1: Innføring i samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kjennskap til samfunnsfagene som vitenskapsfag og skolefag
 • kjenner til fagdidaktisk teori og sentrale arbeidsmetoder i fagene
 • har kunnskap om sammenhenger mellom natur og samfunn
 • kjenner til sammenhenger mellom menneskelig aktivitet, globale ressurs- og klimautfordringer og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om menneskerettigheter og medborgerskap
 • har kunnskap om sosialisering, identitetsdanning og ulikhet i et samfunnsfaglig perspektiv
 • har kunnskap om konflikter og samarbeid før og nå og om samfunnsmessige endringer over tid
 • har kunnskap om samene som urfolk, andre nasjonale minoriteter og om kulturelt mangfold i Norge
 • har kunnskap om samfunnsfaglige problemer knyttet til elevene sin digitale hverdag

Ferdigheter

Studenten 

 • kan reflektere over sentrale begrep som f.eks. bærekraft, demokrati, diversitet og skolens rolle i å utvikle elevenes handlingskompetanse
 • kan lede læringsprosesser som utfordrer elevenes verdier og holdninger
 • kan lede begynneropplæring i samfunnsfag
 • kan hjelpe elever til å forstå seg selv både som historieskapte og historieskapende mennesker, og å bidra til å fremme elevenes forståelse av hvordan samfunn har vært, hvordan de er og hvordan de kan bli
 • kan reflektere over sammenhenger mellom individuell læring, kollektiv læring og vurdering

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsspørsmål

Innhold

 • Klimalære, bærekraftig utvikling, ressurs- og miljøutfordringer på ulike geografiske nivå
 • Næringsutvikling og sysselsetting i et lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv
 • De lange linjer i jordas utvikling, geomorfologiske prosesser
 • Sosialisering og identitetsutvikling hos barn og unge i flerkulturelle samfunn
 • Barns rettigheter, demokratisk, politisk og økonomisk deltakelse i ulike samfunn
 • Holdninger og verdier i hjem og skole i Norge som flerkulturelt samfunn
 • Sentrale epoker og samfunnsmessige endringer i Norge og i verden fra antikken til ca. 1800, inkludert samisk historie
 • Historiebevissthet og historisk kunnskap 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Digitale presentasjoner
 • Muntlige presentasjoner
 • Gruppearbeid og ekskursjoner
 • Høgskolens læringsplattform blir benyttet

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen i de semestre hvor det er praksisstudie.

Emneevaluering - kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig 5 timers skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Samfunnsfag 1, emne 1 teller 50 % av endelig karakter i faget Samfunnsfag 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Gjeldende læreplan for grunnskolen i samfunnsfag