Language: NOR | ENG
2021/2022

2MSF171-2 Samfunnsfag 1, emne 2: Mennesker, samfunn og globalisering

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om samspillet mellom demografisk utvikling, bosettingsmønster og migrasjon
 • har kunnskap om ulike økonomiske utviklingsteoretiske diskurser
 • har kunnskap om levekår, ulikhet og ressursfordeling lokalt og globalt
 • har kunnskap om ideologier, makt og politiske systemer og betydningen av valg av samfunnsvitenskapelig teoretisk perspektiv
 • har kunnskap om demokrati og demokratisering som begrep og prosess i et utvalg teoretiske perspektiv
 • har kunnskap om de tidligste samfunn i verden og i Norge
 • har kunnskap om lokalhistorie som disiplin og hvordan den kan brukes i undervisningen

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og lede læringsprosesser med særlig vekt på begynneropplæring og reflektere over sammenhengen mellom individuell og kollektiv læring og vurdering
 • kan reflektere over samspillet mellom økonomiske system og lokal og globale levekårs og miljøutfordringer
 • kan anvende digitale hjelpemidler til å illustrere ulikhet langs ulike dimensjoner og presentere data på måter som legger til rette for gode læringsprosesser i et sammensatt klasserom
 • kan analysere sammenhenger mellom majoritet, minoritet, sosialisering og identitetsutvikling og å knytte analysen til eksempler.
 • kan reflektere over ulike årsaker til samfunnsmessig endring og hvorfor ulike samfunn i økende grad har blitt vevd sammen med hverandre

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hvordan ulike forståelser av fortiden blir til og kan brukes i ulike samfunnsmessige kontekster
 • kan reflektere over sammenhenger mellom kilder, kildebruk og historie- og samfunnsforståelser

Innhold

 • Befolkningslære og migrasjon
 • Globalisering, Utviklingsteori, utviklingsstrategi og konsekvensene for levekår lokalt og globalt
 • Nasjonale, lokale og internasjonale politiske institusjoner og politiske beslutningsprosesser
 • Politiske teorier, ideologier og maktteori, betydning for politisk organisering og politisk praksis
 • De eldste samfunn i verden fram til antikken og i Norge fram til vikingtiden
 • Lokalhistorie

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, digitale studentpresentasjoner, muntlige studentpresentasjoner, ekskursjoner og gruppearbeid.  Høgskolens digitale læringsplattform benyttes. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Digital studentpresentasjon
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Individuell skriftlig 5 timers skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Samfunnsfag 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i faget Samfunnsfag 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kunnskapsløftet