Language: NOR | ENG
2021/2022

2MPEL171-1 PEL 1, emne 1: Et læringsmiljø preget av mangfold

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet
 • har kunnskap om den norske skolen i lys av tros- og tanketradisjoner i Norge
 • har kunnskap om religions- og livssynsmangfoldet i Norge og i skolen før og nå                                                                                                                     
 • har kunnskap om ulike læringsteorier (kunnskap om elevenes kognitive utvikling)
 • har kunnskap om ulike læringsstrategier og vurderingsformer
 • har kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 • har kunnskap om systematisk observasjon av elevenes læringsarbeid og kunnskap om pedagogisk analyse
 • har kunnskap om didaktisk teori og styring
 • har kunnskap om begynneropplæring for ulike elevgrupper 
 • har kunnskap om grunnlagsetikk og profesjonsetiske prinsipper og dilemmaer som regulerer undervisning og læring i skolen
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data fra observasjonen
 • kan henvise etter APA-standard i produksjon av egne arbeider
 • kan forklare relasjoner mellom faglig innhold, arbeidsmåter og vurdering
 • kan reflektere over og anvende forskningsbasert kunnskap for å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene
 • kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om begynneropplæring, læring og undervisning
 • kan ivareta religions- og livssynsmangfoldet i samarbeid med elever og foreldre
 • kan anvende formålsparagrafen og menneskerettighetene som grunnlagsdokumenter for å tematisere og formidle aktuelle problemstillinger knyttet til skolens religions- og livssynsmangfold

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ivareta den enkelte elev ut i fra kunnskap om læring, motivasjon, læringsstrategier og vurdering
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i teori, forskning, eksisterende rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
 • kan sammen med andre legge til rette for gjensidig ansvar og utholdenhet i læringsarbeidet
 • kan se sammenhenger mellom relevant forskning og pedagogisk praksis
 • har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold

Innhold

 

Skolen i samfunnet

 • Læreplanen som styringsinstrument
 • Lov og forskrift
 • Skolens formål og verdigrunnlag
 • Religions- og livssynsmangfoldet i Norge og i skolen
 • Skolen som institusjon
 • Skolen og demokratiutvikling
 • Bærekraftig utvikling
 • En globalisert hverdag

 

Å være lærer

 • Lærerrollen
 • Kommunikasjon
 • Kontaktlærers oppgaver
 • Profesjonsetikk
 • Klasseledelse
 • Relasjonsbygging mellom lærer og elever og mellom elever
 • Gruppeprosesser
 • Grunnlagsetikk
 • Profesjonsetikk

 

Tilrettelegging for utvikling og læring

 • Læringsteorier
 • Motivasjon og mestring
 • Vurdering - vurdering for læring
 • Grunnleggende didaktiske begreper
 • Ulike didaktiske modeller og styringsteori
 • Pedagogisk analyse
 • Bruk av observasjon som pedagogisk verktøy (forskningsmetode)

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av tre hovedelementer: individuelt arbeid, arbeid i mindre basisgrupper og lærerledet undervisning, som skjer i form av forelesninger og seminarer. Arbeidsmåtene skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evnen til analyse av læringsmål, samarbeid, drøfting og refleksjon. Det vil også være aktuelt med noe nettbasert undervisning. 

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter som de vil trenge i læreryrket, vil det bli lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide og lede. 

Studentene bør være oppmerksomme på at ikke alle fagets temaer kan behandles i forelesninger eller seminarer. Det er studentenes ansvar å sette seg inn i, reflektere over og tilegne seg pensum.

Studiet inneholder praksis og studentene skal utføre praksisoppgaver i henhold til undervisningsplanen, delta på alle seminardagene på høgskolen i praksisperioden, og forberede og delta i trepartsamtaler på profesjonsseminaret etter praksisperioden.

Undervisningsplaner er tilgjengelige ved oppstarten av hvert semester. I undervisningsplanen er det detaljerte oversikter over obligatorisk undervisning, organisering, aktuelt pensum og obligatoriske innleveringsoppgaver. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

Individuelle arbeidskrav:

 • En tekst om ”Den gode lærer” nærmere beskrevet i undervisningsplanen
 • Deltakelse på undervisning knyttet til tverrfaglig tema nærmere beskrevet i undervisningsplanen
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Arbeidskrav i gruppe:

 • Skriftlig oppgave knyttet til skolens verdigrunnlag og livssynsmangfold i skolen. Nærmere beskrevet i undervisningsplanen
 • Skriftlig oppgave fra observasjonspraksis knyttet til klasseledelse eller til lærerens tilrettelegging for læring i fag. Nærmere beskrevet i undervisningsplanen.

Eksamen

5 timers skriftlig individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i PEL1, emne 1 teller 50 % av endelig karakter i faget PEL 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen