Language: NOR | ENG
2021/2022

2MPEL171-2 PEL 1, emne 2: Elevens læring og læringsmiljø

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om identitetsutvikling, danning og sosialisering knyttet til barn og unges oppvekst, utvikling og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om medias påvirkning av barn og ungdom og om barn og unges aktive deltakelse i ulike mediesamfunn og hvordan dette påvirker deres identitetsdannelse
 • har kunnskap om forebygging og håndtering av krenkelser og mobbing
 • har kunnskap om barn i sorg og krise, overgrep mot barn og andre vanskelige livssituasjoner
 • har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale nasjonale og internasjonale reguleringene som gjelder elever og deres rettigheter
 • har kunnskap om tilpasset opplæring og inkluderende fellesskap
 • har kunnskap om varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene (også praktisk, skapende og estetiske)
 • har kunnskap elevenes utvikling av læringsstrategier og metakognitiv forståelse
 • har kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn på trinn 1-7 og hvordan disse kommer til syne i begynneropplæringen og senere
 • har kunnskap om kontaktlærers ansvar og arbeidsoppgaver
 • har kunnskap om skolens samarbeidspartnere og hvordan disse kan bidra til å sikre barn en god oppvekst
 • har kunnskap om hovedtrekk i norsk og samisk skolehistorie

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende pedagogisk kunnskap for skape et trygt psykososialt læringsmiljø
 • kan samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og undervisning
 • kan analysere elevenes læringsstrategier og læringsutbytte ved hjelp av ulike vurderingsformer og kartleggingsmetoder og trekke konsekvenser for arbeidet med læringen
 • kan med utgangspunkt i teori og forskning forklare forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
 • kan gi læringsrettede tilbakemeldinger og begrunne vurderinger
 • kan legge til rette for elevenes læring med utgangspunkt i kunnskap om pedagogisk teori og elevens forutsetninger
 • kan analysere populærkulturelle medieuttrykk og knytte dette opp til barn og unge identitetskonstruksjon
 • kan i opplæringen begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns rettigheter
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å forebygge mobbing og analysere og iverksette tiltak som skal motvirke mobbing
 • kan reflektere over, redegjøre for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og den betydningen skolen har i et demokratisk samfunn og i en globalisert verden.
 • kan anvende nasjonal og internasjonal teori og forskning i egne tekster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke nærmiljø og lokalsamfunn som ressurs i opplæringen, herunder samarbeide med eksterne aktører i læringsarbeidet
 • kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, personlige og sosiale læring og utvikling
 • kan skape gode relasjoner med elever og mellom elever

 

Innhold

Barn og ungdoms emosjonelle, sosiale og motoriske utvikling

 • Sosialisering, identitetsutvikling, danning
 • Likestilling
 • Medias påvirkning på barn og ungdom
 • Krenkelser og mobbing
 • Flerkulturelt perspektiv
 • Ulike familieformer
 • Samiske elevers rettigheter
 • Elever i sorg og krise og vanskelige livssituasjoner (samarbeid med andre institusjoner)
 • Overganger i skoleløpet

Tilpasset opplæring og elevers rettigheter

 • Tilpasset opplæring og inkludering
 • Forholdet mellom individ og fellesskap
 • Kartlegging
 • Læringsstrategier og metakognitive ferdigheter
 • Vurdering for og av læring
 • Elever med særskilte behov
 • Bruk av digitale verktøy
 • Kontaktlærere

Vitenskapsteori og metode

 • Utforming av problemstillinger
 • Bruk av teori/forskning
 • Ulike metodiske tilnærminger
 • Nasjonal og internasjonal forskning på undervisning

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av tre hovedelementer: individuelt arbeid, arbeid i mindre basisgrupper og lærerledet undervisning, som skjer i form av forelesninger og seminarer. Arbeidsmåtene skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evnen til analyse av læringsmål, samarbeid, drøfting og refleksjon. Det vil også være aktuelt med noe nettbasert undervisning.

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter som de vil trenge i læreryrket, vil det bli lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide og lede.

Obligatorisk undervisning og obligatoriske arbeidskrav framkommer av undervisningsplanene. Studentene bør være oppmerksomme på at ikke alle fagets emner kan behandles i forelesninger eller seminarer. Det er studentenes ansvar å sette seg inn i, reflektere over- og tilegne seg pensum.

Studiet inneholder praksis og studentene skal utføre praksisoppgaver i henhold til undervisningsplanen, delta på alle seminardagene på høgskolen i praksisperioden, og forberede og delta i trepartsamtaler på profesjonsseminaret etter praksisperioden.

Undervisningsplaner er tilgjengelige ved oppstarten av hvert semester. I undervisningsplanen er det detaljerte oversikter over obligatorisk undervisning, organisering, aktuelt pensum og obligatoriske innleveringsoppgaver. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En individuell skriftlig oppgave med studentrespons, som tar utgangspunkt i praksiserfaring. Nærmere beskrevet i undervisningsplan.
 • Deltagelse på fagovergripende dag knyttet til samiske forhold og samiske rettigheter
 • En skriftlig individuell oppgave som brukes som utgangspunkt for eksamen. Nærmere beskrevet i undervisningsplan.
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Muntlig individuell eksamen. Eksamen tar utgangspunkt i et skriftlig innlevert arbeid. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i PEL 1, emne 2 teller 50 % av endelig karakter i faget PEL 1 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen