Language: NOR | ENG
2021/2022

2MPEL171-3 PEL 2, emne 3: Den profesjonelle lærer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om skolen som kompleks organisasjon, om dens rammefaktorer og styringsstruktur, om samarbeidet med kommende kolleger i skolen, elever, foresatte og relevante instanser utenfor skolen og betydningen det har for elevenes læring og utvikling
 • har kunnskap om sentrale faser og strategier i skolens historiske utvikling, og om skolens og utdanningens mandat og funksjon til ulike tider i Norge 
 • har inngående læreplanforståelse og kan drøfte utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter
 • har kunnskap om sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold for å støtte elevenes læring i en inkluderende skole preget av dialog, toleranse og respekt for den enkelte
 • har kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har inngående kunnskap om overgangen mellom barnehage og skole og mellom barnetrinn og ungdomstrinn
 • har kunnskap om skolen som institusjon i samfunnet, og forstår samarbeidsprosesser på ulike nivå for best mulig å legge til rette for elevenes læring
 • har dybdekunnskap om skolens formål og verdigrunnlag
 • har kunnskap om skolens betydning for utvikling av demokratiforståelse
 • har dybdekunnskap om elevenes danning og identitetsutvikling i et pluralistisk samfunn med vekt på betydningen av kulturelle samt religions- og livssynsmessige faktorer
 • har kunnskap om sentral prinsipiell etikk som grunnlag for profesjonsetikk og forskningsetikk

Ferdigheter

Studenten

 • kan ut fra kunnskap om sosiale systemer kritisk analysere samhandlinger i klasser og grupper av elever og fatte beslutninger som stimulerer elevenes læring
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler, herunder også foreldresamtaler
 • kan reflektere over didaktiske, fagdidaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn i lys av arbeidet med fagovergripende kompetanser
 • kan legge til rette for estetisk opplevelse, erfaring og erkjennelse
 • kan nyttiggjøre seg lokalt arbeids-, kultur- og samfunnsliv i elevenes læreprosesser
 • kan legge til rette for samhandling i klasser og grupper på trinn 1–7 og i ettertid kritisk analysere aktiviteten
 • kan kritisk analysere og anvende skolens formål og verdigrunnlag
 • kan drøfte og legge til rette for nyanserte samtaler og diskusjoner som omhandler kulturell og religiøs identitet
 • kan analysere profesjonsetiske og forskningsetiske spørsmål forankret i etisk teori

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir
 • kan aktivt forholde seg til hvordan profesjonelle verdivalg påvirker elevenes læringsarbeid og kan kommunisere og analysere profesjonsetiske utfordringer både med hjemmet, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig og kulturelt mangfold
 • har innsikt i lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et pluralistisk og internasjonalisert samfunn
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap om metakognisjon og selvregulering til å styrke elevens læringsprosess
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold

Skolen som organisasjon

 • Skolens samfunnsmandat
 • Struktur og ledelse
 • Skolebasert kompetanseutvikling og profesjonelle læringsfellesskap
 • Lærerens profesjonelle rolle
 • Samarbeid mellom skolen, hjemmet og samfunnet
 • Skolehistorie
 • Den norske skolen i et internasjonalt perspektiv

Samarbeid

 • Skole – hjem: foreldresamtale
 • Elev – lærer: utviklingssamtalen
 • Kollegaer, teamsamarbeid
 • Overgang mellom ulike skoletrinn
 • Eksterne instanser (PPT, barnevern, skolehelsetjeneste, politi, lokalmiljø, lokalt næringsliv, etc.)

Klassen som sosialt system

 • Sosial systemteori i en pedagogisk sammenheng
 • Pedagogisk analyse i lys av sosial systemteori
 • Sammenhengen mellom sosiale systemer og læringsmiljø
 • Mobbing og konflikthåndtering

Dannelse

 • Ulike teorier om dannelse og identitetsutvikling
 • Anerkjennelse i skolen
 • Demokrati og demokratisk deltakelse
 • Etikk og verdivalg
 • Dannelse i et internasjonalt perspektiv
 • Det faglige og det sosiale fellesskapet i skolen, oppdragelse i et pluralistisk og internasjonalt samfunn
 • Inkludering i et flerkulturelt fellesskap

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av tre hovedelementer: individuelt arbeid, arbeid i mindre basisgrupper og lærerledet undervisning, som skjer i form av forelesninger og seminarer. Arbeidsmåtene skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evnen til analyse av læringsmål, samarbeid, drøfting og refleksjon. Det vil også være aktuelt med noe nettbasert undervisning.

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter som de vil trenge i læreryrket, vil det bli lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide og lede.

Studentene bør være oppmerksomme på at ikke alle fagets temaer kan behandles i forelesninger eller seminarer. Det er studentenes ansvar å sette seg inn i, reflektere over- og tilegne seg pensum.

Studiet inneholder praksis og studentene skal utføre praksisoppgaver i henhold til undervisningsplanen, delta på alle seminardagene på høgskolen i praksisperioden, og forberede og delta i trepartsamtaler på profesjonsseminaret etter praksisperioden.

Undervisningsplaner er tilgjengelige ved oppstarten av hvert semester. I undervisningsplanen er det detaljerte oversikter over obligatorisk undervisning, organisering, aktuelt pensum og obligatoriske innleveringsoppgaver. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Forberede og holde en undervisningsøkt for medstudenter innenfor et trukket pensumrelatert emne. Formålet er at studentene skal reflektere over pensum individuelt og sammen med andre. Kan også organiseres som seminar. 
 • En skriftlig individuell oppgave knyttet til pensum. Studentene vurderer oppgavene til hverandre og gir faglig respons
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Muntlig individuell eksamen. Eksamen innledes med at studenten holder en forelesning over et emne fra pensum der en selvvalgt problemstilling belyses og drøftes. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i PEL 2, emne 3 teller 50 % av endelig karakter i faget PEL 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen