Language: NOR | ENG
2021/2022

2MPEL171-4 PEL 2, emne 4: Den forskende, kreative og etisk bevisste lærer

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående læreplanforståelse og kan drøfte utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige styringsdokumenter i et kritisk perspektiv
 • har kunnskap om skoleutvikling
 • har inngående kunnskap om læring, motivasjon og læringsstrategier og om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser og kan kritisk reflektere over skolens praksis i lys av disse teorier
 • har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger i utdanningsforskning
 • har grundig innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for studier av virksomhet i og omkring skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for undervisningen og for alle elevers læring
 • kan planlegge og delta i utviklings- og endringsprosesser i skolen, og kan kritisk vurdere disse i etterkant
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere disse
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere opplæring med bruk av varierte undervisnings- og arbeidsmåter, på ulike arenaer, i samarbeid med andre, og kritisk analysere prosessen i lys av forskningsbasert kunnskap og pedagogisk teori

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om skole og opplæring, og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
 • kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger
 • kan, med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk, gjennomføre og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipp
 • kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om utdanningspolitikk

Innhold

Vitenskapsteori

 • Hovedtrekk i vitenskapshistorien
 • Hermeneutikk
 • Fenomenologi
 • Systemteori

Forskningsmetode

 • Kvalitativ metode, bl.a. observasjon, intervju og tekstanalyse
 • Kvantitativ metode
  - Grunnleggende statistikkforståelse
 • Forskningsetiske problemstillinger

Akademisk skriving

Utfordringer i grunnskolens virksomhet

 • Forsknings- og utviklingsarbeid
 • Endrings- og utviklingsarbeid i skolen
 • Læreplanteori og lokalt læreplanarbeid
 • Undervisningsplanlegging i lys av Opplæringslov og læreplan

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen består av tre hovedelementer: individuelt arbeid, arbeid i mindre basisgrupper og lærerledet undervisning, som skjer i form av forelesninger og seminarer. Arbeidsmåtene skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evnen til analyse av læringsmål, samarbeid, drøfting og refleksjon. Det vil også være aktuelt med noe nettbasert undervisning.

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter som de vil trenge i læreryrket, vil det bli lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide og lede.

Studentene bør være oppmerksomme på at ikke alle fagets temaer kan behandles i forelesninger eller seminarer. Det er studentenes ansvar å sette seg inn i, reflektere over- og tilegne seg pensum.

Studiet inneholder praksis og studentene skal utføre praksisoppgaver i henhold til undervisningsplanen, delta på alle seminardagene på høgskolen i praksisperioden, og forberede og delta i trepartsamtaler på profesjonsseminaret etter praksisperioden.

Undervisningsplaner er tilgjengelige ved oppstarten av hvert semester. I undervisningsplanen er det detaljerte oversikter over obligatorisk undervisning, organisering, aktuelt pensum og obligatoriske innleveringsoppgaver. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Utarbeide en skriftlig undervisningsplan i gruppe hvor det framgår hvordan dere som deltakere i et lærerteam vil planlegge, gjennomføre og evaluere et tverrfaglig undervisningsopplegg. Det skal også framgå hvordan dere i etterkant kritisk analyserer prosessen i lys av forskningsbasert kunnskap og pedagogisk teori. Omfang ca. 2500 ord
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

5 timers skriftlig individuell eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i PEL 2, emne 4 teller 50 % av endelig karakter i faget PEL 2 (30 studiepoeng).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen