Language: NOR | ENG
2021/2022

2MKRO171-1 Kroppsøving 1, emne 1: Kroppsøving som skolefag

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets formål, egenart og legitimering og forbindelse til andre skolefag
 • har kunnskap om hva som kan fremme bevegelsesglede for elever
 • har kunnskap om observasjon, undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon
 • har kunnskap om idretts- og bevegelsesaktivitet, friluftsliv og lek
 • kjenner til sammenhengen mellom å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer

Ferdighet

Studenten

 • kan legge til rette for læringsarbeid som fremmer bevegelsesglede i leik, nærmiljøaktivitet og varierte bevegelsesformer, med fokus på et trygt psykososialt læringsmiljø
 • kan på en grunnleggende måte utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper innen leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan utforske egne kroppslige uttrykk hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i emnets aktiviteter og bevegelsesmiljø.
 • kan utføre selvberging, livreddende førstehjelp og livberging i vann

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

Innhold

Lek som metode i ulike bevegelsesmiljø.

Motorisk utvikling og læring

 • Utvikling av motorikk
 • Læring av motoriske ferdigheter

Fysisk vekst og utvikling

 • Anatomi og fysiologi med vekt på barn og unge
 • Fysisk aktivitet og helse

Idrettsaktivitet

 • Løp, hopp, kast (friidrett)
 • Vanntilvenning og selvberging/livberging
 • Begynneropplæring i orientering
 • Ballsidighet”
 • Innføring i ett ballspill

Friluftsliv høst

Kroppsøvingsdidaktikk

 Kroppsøvingsfagets egenart og legitimering

 • Undervisningsplanlegging
 • Undervisningsprinsipper
 • Undervisningsmetoder

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over ett semester og har i sin hovedtyngde praktisk aktivitet (ca. 60 %) i forhold til teori (ca.40 %). Sentrale deler av teorien vil bli belyst gjennom forelesninger og praktisk undervisning.

Undervisningen vil initiere læring, men læring skjer ved studentenes egeninnsats. Denne prosessen tar utgangspunkt i praktisk arbeid, forelesninger, gruppearbeid, bruk av digitale verktøy, læringsplattform, veiledet praksis, og aktiv deltakelse i utviklingsprosjekter.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Et individuelt praktisk – metodiske undervisningsopplegg.
 • Deltakelse i planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av aktivitetsopplegg med barn.
 • Prøve i førstehjelp og livredning
 • Det kreves minimum 80 % aktiv deltakelse. Ingen emner kan utelates helt og godkjenning bygger på en helhetlig vurdering.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Kroppsøving 1, emne 1 teller 50% av endelig karakter i faget Kroppsøving 1 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen