Language: NOR | ENG
2021/2022

2MKRO171-2 Kroppsøving 1, emne 2: Klasseledelse i kroppsøving

Læringsutbytte

Ved bestått emne har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vurdering i kroppsøving
 • har kunnskap om idretts- og bevegelsesaktivitet, friluftsliv, leik, dans og tidsaktuelle bevegelsesformer
 • har kunnskap om forutsetninger for læring på bakgrunn av vekst og utvikling hos eleven
 • har kunnskap om kroppen som symbol i dagens samfunn, med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i et flerkulturelt perspektiv
 • har forståelse for sammenhengen mellom klima- og miljøutfordringer og friluftliv og bevegelsesaktivitet

Ferdighet

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
 • kan observere og vurdere elevens kroppslige læring og forutsetninger som grunnlag for tilpasset opplæring og læringsfremmende tilbakemeldinger (analogt og digitalt)
 • kan utvikle og bruke egne ferdigheter og kunnskaper innen leik, friluftsliv, dans, idrett og andre bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving
 • kan lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt
 • kan vurdere elevens måloppnåelse, begrunne vurderingene og legge til rette for elevens egenvurdering
 • kan identifisere farer, vurdere og ivareta elevenes sikkerhet i emnets aktiviteter og bevegelsesmiljø.
 • kan gi svømmeopplæring på trinn 1-7
 • kan inkludere de grunnleggende ferdighetene i undervisningen på fagets premisser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan drøfte på hvilken måte kroppsøving kan bidra til elevens allmenndanning, og kunne erfare og forstå bevegelsesaktivitet ut fra forskjellige kulturelle utgangspunkt
 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving

Innhold

Basistrening

Fysisk vekst og utvikling

 • Sykdomslære
 • Treningslære

Idrettsaktivitet

 • Arbeid med småredskaper og turnaktiviteter i sal
 • Innføring i ballspill
 • Vinteraktiviteter
 • Rytmikk og dans som ulike kulturelle utrykksformer
 • Grunnleggende svømmeopplæring

Friluftsliv vinter

Kroppsøvingsdidaktikk

 • Kroppsøvingslærerrollen
 • Tilpasset opplæring
 • Vurdering

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over ett semester og har i sin hovedtyngde praktisk aktivitet (ca. 60 %) i forhold til teori (ca.40 %). Sentrale deler av teorien vil bli belyst gjennom forelesninger og praktisk undervisning.

Undervisningen vil initiere læring, men læring skjer ved studentenes egeninnsats. Denne prosessen tar utgangspunkt i praktisk arbeid, forelesninger, gruppearbeid, bruk av digitale verktøy, læringsplattform, veiledet praksis, og aktiv deltakelse i utviklingsprosjekter.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En obligatorisk oppgave om kroppsøvingslærerrollen.
 • Et individuelt praktisk – metodiske undervisningsopplegg.
 • Framlegg av årsplan i kroppsøving (gruppearbeid).
 • Det kreves minimum 80 % aktiv deltakelse. Ingen emner kan utelates helt og godkjenning bygger på en helhetlig vurdering.

Eksamen

45 minutter individuell praktisk-metodisk eksamen med muntlig eksaminering.

Eksamen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Kroppsøving 1, emne 2 teller 50% av endelig karakter i faget Kroppsøving 1 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen