Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNF5101-2 Naturfag 1, emne 2: Naturfag på ungdomstrinnet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om naturfag på ungdomstrinnet og kan tilrettelegge for overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og ungdomstrinn til videregående skole
 • har kunnskap om vanlige norske arter og hvordan denne kunnskapen kan danne grunnlag for elevers økologiforståelse
 • har kunnskap om hvordan å undervise elever i ungdomsskolen om økologi og bærekraftig utvikling gjennom tverrfaglig undervisning og bruk av ulike læringsarenaer, især feltarbeid i nærmiljøet
 • har kunnskap om systemer i menneskekroppen, som grunnlag for undervisning om helse og livsstil for elevene
 • har kunnskap om seksuallære for elever i puberteten og hvordan dette kan virke inn i skolehverdagen på en ungdomsskole
 • har kunnskap om hvordan sentrale systemer som organsystemer, økosystemer og solsystemet kan introduseres for elever på barnetrinnet ved å viser hvordan bestanddeler i hvert system henger sammen
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning som gir forståelse av bølger, lyd og lys og kan knytte dette til sansefysiologi
 • har kunnskap om hvordan partikkelmodellen kan brukes til å forklare vann- og lydbølger
 • har kunnskap om utforskende undervisning om grunnleggende elektrisitet, magnetisme og elektronikk
 • har kunnskap om utvalgte naturfaglige representasjoner
 • har kunnskaper om næringsstoffer, deres kjemi og hvordan de blir tatt opp i kroppen

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre målinger inne og ute med relevant utstyr, vurdere nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre tverrfaglig undervisning knytte teknologi til relevante tema i naturfag (lyd og lys)
 • kan gjennomføre et enkelt feltarbeid i skolens nærmiljø
 • kan legge til rette for begrepsdannelse og utvikling av naturfaglig språk knyttet til ungdomstrinnet.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i naturfagets betydning som allmenndannende fag og naturvitenskapens metoder og tenkemåter ved å vektlegge undring og utforskning
 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan drøfte og reflektere over egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Begynneropplæring i astronomi, fysikk og teknologi:

 • Lys på ungdomstrinnet. Farger, refleksjon, brytning, total indre refleksjon, optikk, lysets dobbeltnatur, hverdagsforestillinger om lys
 • Undervisning om solsystemet. Verdensbilder i ulike kulturer og tidsepoker. Modeller og animasjoner, jord-sol-måne, månefaser, formørkelser, variasjon i daglengde og årstider på Jorda.
 • Undervisning om lyd på mellom og ungdomstrinnet
 • Undervisning om bølger i begynneropplæringen. Bølgelengde, frekvens, periode, amplitude, bølgefart og tvers- og langbølge

Begynneropplæring i biologi:

 • Økologi 2: Naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer
  • Kretsløp, nedbrytning og kompostering som grunnlag for begynnende økologiforståelse
  • Miljøforhold og artskunnskap i enkelte naturtyper velegnet for ekskursjoner sett i relasjon til nærmiljø (nøkkelarter) og økosystemer.
  • Karbonets kretsløp.
  • Evolusjon og evolusjonsmekanismer ved å undersøke bygning, formering og tilpasninger hos utvalgte organismegrupper i økosystemer som er aktuelle å arbeide med
 • Celle 2: celleteori og differensiering celler og vev hos mennesket
  • Celledeling mitose og meiose, fra celle til vev og organ
 • Humanfysiologi Prinsipper for å forstå fordøyelses-, sirkulasjons- og respirasjonssystemet samt samspillet mellom skjelett og muskler hos mennesket
  • Nervesystemet samt menneskets oppfattelse og bearbeiding av lyd, lys og lukt i respektive organ
  • Kroppens utvikling knyttet til pubertet og seksualitet og arbeid med seksuallære i skolen
  • Helse og kroppens forsvar mot sykdom og hvordan kroppen påvirkes av rus

Naturfagdidaktikk:  

 • Ungdomsskolen og overgangen barneskole og overgang til videregående
 • Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen naturfagundervisning på ungdomstrinnet
 • Vurdering, framover og sluttvurdering i naturfag
 • Dialogisk undervisning med vekt på elevenes muntlige ferdigheter og arbeid med hverdagsspråk og naturvitenskaplig språk
 • Yrkesetiske problemstillinger knyttet til pubertet og seksualitet
 • Naturfaglige representasjoner 2 og systembegrepet i naturfagundervisningen (system, form og funksjon)

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet består av individuelt arbeid, ekskursjoner, lærerledet undervisning, veiledning og praktisk arbeid ute og inne. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil fem arbeidskrav som presiseres nærmere i gjeldende undervisningsplan. Hvert arbeidskrav tar opp både fagdidaktiske og faglige temaer. 
 • 80 % obligatorisk deltagelse i undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Naturfag 1, emne 2 teller 50% av endelig karakter i faget Naturfag 1 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen