Language: NOR | ENG
2021/2022

2MMA5101-1 Matematikk 1, emne 1: Tall, algebra, statistikk og sannsynlighet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har dybdekunnskap i de matematiske kunnskapsområdene tall og tallforståelse, algebra, statistikk og sannsynlighet for trinnene 5-10
 • har kunnskap om matematikkfagets innhold, spesielt knyttet til de matematiske kunnskapsområdene tall og tallforståelse, algebra, statistikk og sannsynlighet på de ulike trinnene i grunnskolen og i videregående skole og om overgangene fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole
 • har kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av tallbegrep og tallsystemer
 • har kunnskap om matematiske lærings- og utviklingsprosesser, med særlig vekt på til de matematiske kunnskapsområdene tall og tallforståelse, algebra, statistikk og sannsynlighet, og tilrettelegging for elevers deltakelse i slike prosesser med og bruk av ulike læremidler, herunder digitale
 • har kunnskap om interaksjonsmønster, kommunikasjon og språkets rolle for læring av matematikk og om ulike syn på læring av matematikk
 • har kunnskap om ulike representasjoner og betydningen som bruk av og overganger mellom representasjoner kan ha for elevers læring

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning med særlig vekt på de matematiske kunnskapsområdene tall og tallforståelse, algebra, statistikk og sannsynlighet for alle elever på trinn 5-10, med fokus på variasjon og elevaktivitet
 • kan vise til eksempler på arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, resonnering og argumentasjon
 • kan gjennom samtaler stimulere elevenes matematiske tenkning
 • kan sette seg inn i elevers matematiske tenkning og uttrykksformer
 • kan legge til rette for tilpasset matematikkopplæring i elevgrupper med ulike behov
 • kan vurdere elevenes måloppnåelse eksemplifisert ved de matematiske kunnskapsområdene tall og tallforståelse, algebra, statistikk og sannsynlighet, begrunne vurderingene og gi læringsfremmende framovermeldinger
 • kan forebygge og oppdage matematikkvansker og tilrettelegge for mestring hos elever med ulike typer matematikkvansker

Generell kompetanse

Studenten         

 • har kjennskap til i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling
 • har kjennskap til i matematikkfagets betydning for utvikling av kritisk demokratisk kompetanse

Innhold

 • Faglige og fagdidaktiske perspektiv knyttet til de matematiske kunnskapsområdene
  • Tall og tallforståelse
   • Tallbegrep og tallforståelse
   • Posisjonssystemet og de fire regningsarter
   • Brøk, desimaltall og prosent
   • Utvidelser av tallområdet
   • Primtall og delelighet
  • Algebra
   • Overgang mellom tallregning og algebra og innføring av variabelbegrepet
   • Figurtall, konkreter og elevaktive arbeidsformer i algebralæringen
   • Regning med algebraiske uttrykk
   • Likninger og ulikheter
   • Algebraisk tenkning
  • Beskrivende statistikk
   • Sentralmål og spredningsmål
   • Fremstilling av statistikk i tabeller og diagrammer
   • Sannsynlighet
   • Sannsynlighetsbegrepet og sannsynlighetsmodeller
   • Sammensatte forsøk
   • Betinget sannsynlighet
   • Kombinatorikk
 • Matematikkfaglige perspektiver på overganger i skoleløpet
  • Overgang mellom barne- og ungdomstrinn
  • Overgang mellom ungdomstrinn og videregående skole
 • Arbeidsformer og metoder i matematikkundervisning sett fra et elev- og lærerperspektiv med vekt på de matematiske kunnskapsområdene tall og tallforståelse, algebra, statistikk og sannsynlighet
 • Vurdering for og av læring i matematikk, kartleggingsverktøy og problemstillinger knyttet til tilpasset opplæring med særlig vekt på de matematiske kunnskapsområdene tall og tallforståelse, algebra, statistikk og sannsynlighet
 • Teorier om læring og de konsekvenser dette har for matematikkundervisning
 • Matematikkvansker
 • Matematikk og kommunikasjon
  • Språkets betydning i matematikkfaget og matematikkens språk
 • Matematikklærerkompetanse
 • Norske læreplaner

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper, forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.

Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering, aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.

Et nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen. Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor. Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil tre innleveringsoppgaver
 • Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og utedager som blir presisert i semesterplanene
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til semesterplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell skriftlig 5 timers eksamen 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Matematikk emne 1 teller 50% av endelig karakter i Matematikk 1 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

 • Gjeldende læreplan for grunnskolen
 • 8 A4-sider med håndskrevne notater
 • Kalkulator uten kommunikasjonsmulighet