Language: NOR | ENG
2021/2022

2MEN5101-5 Engelsk: Cultural Expressions in English

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hvordan man kan bruke kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden på mellom- og ungdomstrinnet
 • har inngående kunnskap om forskjellige kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden, inkludert tekster for barn og unge som fremmer forståelse av det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.
 • har inngående kunnskap om opplæring i engelsk på mellom- og ungdomstrinnet, inkludert progresjon i engelskfaget og tilpasset opplæring
 • har inngående tekstanalytisk kompetanse og evne til å uttrykke seg faglig på engelsk muntlig og skriftlig
 • har inngående kunnskap om hvordan emnets kunnskaper og ferdigheter kan brukes i arbeid med å fremme interkulturell forståelse og kompetanse
 • har inngående kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for emnet og for engelskfaget på trinn 5-10

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning om kulturelle uttrykk og relevant didaktisk teori
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om engelskfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisnings-, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i engelskfaget som fremmer elevens evne til å tenke og reflektere over kulturelle uttrykk i den engelskspråklige verden, både på mellom- og ungdomstrinnet
 • kan bruke et presist akademisk engelsk språk både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til bruk av kulturelle uttrykk i engelskundervisningen på trinn 5-10
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg tilpasset elever på trinn 5-10 med kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden som grunnlag

Innhold

 • Studie av en rekke kulturelle uttrykk fra den engelskspråklige verden med fokus på didaktiske og teoretiske vinklinger
 • Bevisstgjøring av mangfoldet av kulturelle uttrykk som vi møter gjennom media, digitale kanaler, litterære tekster, film, musikk, og andre estetiske former.
 • Teorier som fremmer forståelse av kulturelle forskjeller og likheter
 • Analyser av mekanismer som underbygger stereotypier og hvordan disse kan håndteres i klasserommet
 • Akademisk skriving

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer og nettbasert arbeid, individuelt og i grupper. Aktiv deltakelse gjennom høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Inntil 4 obligatoriske arbeider (muntlig og/eller skriftlig) levert i henhold til frister spesifisert i undervisningsplanen. Arbeidskravene vil være individuelle og/eller i grupper.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Nærmere spesifikasjon kommer i undervisningsplanen. I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle