Language: NOR | ENG
2021/2022

2MEN5101-6 Engelsk: Assessing and researching English

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om fagområdet engelsk, med spesiell fokus på grunnskoleopplæringen
 • har avansert kunnskap om vurderingsperspektiver relatert til engelsk som fremmedspråk
 • har inngående kunnskap om grunnleggende teori og praksis relatert til engelsk didaktikk og fagvurdering
 • har inngående kunnskap om faglige kompetansemål for engelskfaget i det norske skolesystemet
 • har inngående kunnskap om engelsk som vitenskapelig språk
 • har inngående kunnskap om hvordan en prosjektbeskrivelse for masteroppgaven skal bygges opp

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere problemstillinger om vurdering av engelskfaget i det norske skolesystemet
 • kan bruke relevante metoder og forskningsbasert kunnskap for å tilrettelegge læring og faglig utvikling relatert til engelsk som fremmedspråk
 • kan anvende kunnskap om vurdering i egen engelskundervisningspraksis
 • kan utvikle og formulere relevante mål og problemstillinger (research questions) for eget mastergradsprosjekt
 • kan skrive en prosjektbeskrivelse som tilfredsstiller konvensjonene for engelsk akademisk språk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til vurdering i engelskfaget
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen

Innhold

 • Vitenskapsteori relatert til engelsk som undervisningsfag
 • Sjanger og skrivemåte innen engelsk akademisk skriving
 • Utvikling og refleksjon av fagdidaktiske problemstillinger om engelsk i det norske skolesystemet
 • Sammenheng mellom vurderingspraksis og læringskultur
 • Vurdering som en integrert del av engelskundervisningen som motiverer og fremmer læring og kompetanseheving
 • Ulike vurderingsperspektiver (vurdering for læring, underveisvurdering, sluttvurdering, fagfellevurdering, egenvurdering, osv.)
 • Ulike typer vurderingspraksis (tilbakemelding, framovermelding, skriftlig/muntlig vurdering, oppgaver, karaktersetting, osv.)
 • Praktisk arbeid med oppgaver relatert til kompetansemål, kjennetegn og kriterier for engelskfaget

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer og nettbasert arbeid, individuelt og i grupper. Aktiv deltakelse gjennom høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En prosjektbeskrivelse for masteroppgaven på 2500-4000 ord (referanseliste er ikke inkludert), levert i henhold til frist spesifisert i undervisningsplanen.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Både innhold og språkferdigheter (engelsk) må møte minimumskravene for at en student skal få ståkarakter. 

Prestasjonen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen