Language: NOR | ENG
2021/2022

2MEN5101-7 Engelsk: Making meaning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om grunnleggende begreper innenfor systemisk-funksjonell grammatikk
 • har inngående kunnskap om eksplisitt skriveopplæring og leseopplæring, samt forholdet mellom lesing og skriving
 • har inngående kunnskap om lingvistiske, semantiske og semiotiske trekk som kjennetegner ulike teksttyper
 • har kunnskap om bilde/språk-relasjoner, samt deres rolle i barn og unges literacy-utvikling og annenspråklæring
 • har kunnskap om metoder for å anvende begrepsapparat fra systemisk-funksjonell grammatikk i arbeidet med tekst i engelskundervisningen
 • har inngående innsikt i hvordan eksplisitt arbeid med tekst er relevant for formålsparagrafens demokratiseringsprinsipp

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere engelske tekster med utgangspunkt i det lingvistiske, semantiske og semiotiske teorigrunnlaget og begrepsapparatet
 • kan på et avansert nivå kommunisere på muntlig og skriftlig engelsk om faglige problemstillinger tilknyttet emnet og profesjonsutøvelsen
 • kan knytte det teoretiske tilfanget i kurset til kunnskap om eksplisitt skrive- og leseopplæring i engelsk, og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere hvordan eksplisitt skrive- og leseopplæring fremmer engelskopplæringens verdigrunnlag.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger til eksplisitt arbeid med tekst
 • kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg basert på innsikter om tekstproduksjon fra systemisk-funksjonell grammatikk
 • kan bidra til faglig utvikling og nytenkning med fokus på eksplisitt skrive- og leseopplæring

Innhold

 • innføring i grunnleggende tekstanalytiske verktøy hentet fra systemisk-funksjonell grammatikk
 • analyse med utgangspunkt i systemisk-funksjonell grammatikk av språklige trekk som kjennetegner forskjellige teksttyper, inkludert sammensatte tekster
 • eksplisitt skrive- og leseopplæring i engelsk som tar sikte på å utvikle elevenes tekstkyndighet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen legges opp som ukentlig undervisning i form av seminarer og nettbasert arbeid, individuelt og i grupper. Aktiv deltakelse gjennom høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem Fronter er en viktig del av studiet.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 2 obligatoriske arbeider (muntlig og/eller skriftlig) levert i henhold til frister spesifisert i semesterplanen.
 • 80 %% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Nærmere spesifikasjon kommer i semesterplanen. I vurderingen legges det vekt på både innhold og språkferdigheter i engelsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle