Language: NOR | ENG
2021/2022

2MKRLE5101-4 KRLE 2, emne 4: Religion, samfunn og estetikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om sentrale tekster i kristendommen, med vekt på viktige fortellinger, litterære uttrykk og sjangere, virkningshistorie, hermeneutikk og historisk-vitenskapelig perspektiv på tekstene
 • har kunnskap om tradisjoner og utviklingstrekk innen islam, som bakgrunn for å forstå hvordan islam står frem i dag – i verden, i Europa og i Norge
 • har omfattende kunnskap om et utvalg tekster og aktuelle perspektiv i religioner og religiøse bevegelser
 • har innsikt i særpreg, utviklingstrekk og mangfold innen nyere alternativ religiøsitet
 • har innsikt i typiske trekk ved førkristen samisk religion
 • har kunnskap om ulike metoder for arbeid med religioners tekster på 5.-10. trinn i grunnskolen
 • har kunnskap om sammenligninger mellom religiøse tradisjoner og praksiser
 • har kunnskap om hvordan estetiske arbeidsformer kan være med å fremme læring, motivasjon og variasjon i arbeidet med faget

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre grundig rede for tekster og kildekritikk, for forholdet mellom tekst og kultur i kristendommen og kan velge ut og anvende aktuelle tekster i KRLE-undervisningen
 • kan gjøre grundig rede for tekster, tradisjoner, praksis og mangfold innenfor et utvalg andre religionskontekster
 • kan forklare hva som er typisk for alternativ religiøsitet og tradisjonell samisk religion
 • kan anvende sammenlignende perspektiver i arbeidet med ulike religioner og religiøs fenomener
 • kan lage undervisningsopplegg som viser god evne til å integrere estetikk og datateknologi, kan begrunne bruken av estetiske arbeidsformer og digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet
 • kan gjennom akademisk skriving vise god innsikt i forskning og vitenskapelig metode, og evne til refleksjon, analyse og sammenhengende og klar fremstilling av faglige emner

Generell kompetanse

Studenten

 • har omfattende kunnskap om kristendom og andre religioner og kan utnytte kunnskapen på ulike måter i skolen
 • kan se kultur, ungdomskultur og samfunn ellers i sammenheng med religioner og livssyn
 • kan foreta overordnede vurderinger av hvordan ulike typer undervisning best kan egne seg og tilpasses ulike emner i faget
 • kan på en selvstendig måte identifisere og drøfte aktuelle teoretiske spørsmålsstillinger som er sentrale for studiefaget og skolefaget

Innhold

A. Bibeltekster og bibelteologi

 • Særpreg ved og sentrale spørsmål i bibelvitenskapen
 • Bibelen som helhet, ulike sjangere i bibellitteraturen
 • Hovedlinjer i Det gamle testamente: Sentrale temaer og forestillinger, med vekt på tekstbruk
 • Hovedtanker i Johannesevangeliet, med tolkning av utvalgte tekster
 • Apostelen Paulus og hovedtemaer i et sentralt Paulusbrev
 • Bildekunst inspirert av bibelske fortellinger og forestillinger: Tradisjoner, særpreg og betydning
 • Fagdidaktisk arbeid med Bibelen, inkludert estetiske perspektiver, på 5.-10. trinn i grunnskolen

 

B. Islam i vår tid

 • Islams bakgrunn i Saudi-Arabia, tradisjon og mangfold
 • Moderat islam og islamisme
 • Islam i europeisk kontekst
 • Nettbaserte presentasjoner av islamsk mangfold i vår tid
 • Visuelle uttrykksformer, symboler og motiver i islam
 • Fagdidaktisk arbeid med islam i vår tid, inkludert estetiske perspektiver, på 5.-10. trinn i grunnskolen

 

C. Religion og samfunn i Kina

 • Kinesiske hovedtradisjoner i religionshistorien: taoisme og konfutsianisme
 • Buddhisme og buddhistiske retninger i Kina
 • Jødedom, kristendom og islam i Kina
 • Utvalgte tekster fra kinesisk religiøs tradisjon
 • Religionskritikk og religioners vilkår og stilling i dagens Kina
 • Fagdidaktisk arbeid med religion og samfunn i Kina, inkludert estetiske perspektiver, på 5.-10. trinn i grunnskolen

 

D. Tradisjonell religiøsitet, nyreligiøsitet og populærkultur

 • Nyreligiøse retninger og tendenser i Norge
 • Ungdom, identitet og populærkultur
 • Hovedtrekk ved tradisjonell samisk religiøsitet
 • Fagdidaktisk arbeid med religiøs alternativkultur på 5.-10. trinn i grunnskolen

 

E. Faglig skriving i KRLE

 • Metode, kildekritikk og skriveprosess

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av oversiktsforelesninger med grunnleggende innføring i de ulike fagemnene. Emner som krever særlig forklaring og utdyping vektlegges. Samtale, diskusjon og aktiv deltakelse er viktige undervisningsformer i grunnskolen, og vil derfor også stå sentralt i studiet. Fagdidaktikk er en viktig del av alle fagområder. Detaljerte undervisningsplaner viser hvilke temaer som til enhver tid er aktuelle.

Det er bare deler av pensum som dekkes av undervisningen. Derfor vil selvstudium stå sentralt for å tilegne seg et godt grep på faget. Det oppfordres også til bruk av kollokviegrupper. Fortrolighet med kritisk innhenting av kunnskap og informasjon via bibliotek, elektroniske medier og andre medier styrker det faglige arbeidet, og bidrar til at aktualitetsperspektivet holdes levende. Det gjøres bruk av det nettbaserte studiestøttesystemet Fronter til informasjon, kommunikasjon, formidling og oppgaveløsning.

I dette emnet inngår arbeid med en individuell skriftlig FOU-oppgave eller fordypningsoppgave på 3000 - 4000 ord. Oppgavens innhold skal knyttes til de faglige emnene på denne modulen.

På KRLE 2 inngår det vanligvis et tilbud om være med på studietur til et faglig relevant reisemål i utlandet. Studieturen foregår normalt i overgangen april/mai.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

 • Individuell skriftlig FOU-oppgave eller fordypningsoppgave som teller 49 % av karakteren i emnet
 • Individuell muntlig eksamen som teller 51 % av karakteren i emnet

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i KRLE 2, emne 4 teller 50% av endelig karakter i faget KRLE 2 (30 studiepoeng)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Alle

Del 2: Ingen