Language: NOR | ENG
2021/2022

2MKRO5101-4 Kroppsøving 2, emne 4: Kroppsøving i skole og samfunn

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i kroppsøving
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • har kunnskap om kroppsøving og kroppslig læring i tverrfaglig perspektiv
 • har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av bevegelsesaktiviteter
 • har kunnskap om skole-hjem-samarbeid og tverretatlig samarbeid og overganger i utdanningssystemet

Ferdighet

Studenten

 • kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i utviklingsprosjekt i kroppsøving
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse og undervisning i kroppsøving
 • kan reflektere over estetiske dimensjoner i kroppsøving og bidra til innovasjon i faget

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
 • kan arbeide med mangfold og forskjellighet i kroppsøving og reflektere over fagets innhold og rolle i en flerkulturell skole

Innhold

Trening og livsstil

 • Kroppssyn og kroppsidealer
 • Kroppsøvingsfagets historiske utvikling
 • Kroppsøving i det flerkulturelle samfunnet
 • Fysisk aktivitet relatert til kjønn, kulturbakgrunn og sosial klasse
 • Informasjonsteknologi (IT), læringsplattformer og kroppsøving
 • Kroppsøving i et samfunnsperspektiv

Idrettsaktiviteter

 • Ski og skøyter
 • Turn
 • Dans

Utviklingsarbeid og faglig fornying.

 • Kroppsøving som tverrfaglig emne
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Forskning og Utviklingsarbeid (FoU) i kroppsøving
 • Forskningsmetodikk med vekt på litteraturstudie

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet går over ett semester og har i sin hovedtyngde på teoretiske emner og FOU-oppgave/fordypningsoppgave. Sentrale deler av teorien vil bli belyst gjennom forelesninger og praktisk undervisning. Undervisningen vil initiere læring, men læring skjer ved studentenes egeninnsats. Denne prosessen tar utgangspunkt i praktisk arbeid, forelesninger, gruppearbeid, bruk av digitale verktøy, læringsplattformer, veiledet praksis, og aktiv deltakelse i utviklingsprosjekter. 

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor. Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Det kreves minimum 80 % aktiv deltakelse i undervisningen. Ingen temaer kan utelates helt og godkjenning bygger på en helhetlig vurdering.

Eksamen

1. FOU-oppgave/fordypningsoppgave i selvvalgt tema 

2. Individuell muntlig eksamen 

FOU-oppgaven/fordypningsoppgaven teller 60% av endelig karakter og den muntlige eksamen teller 40% av endelig karakter.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Kroppsøving 2, emne 4 teller 50% av endelig karakter i faget Kroppsøving 2 (30 sp).

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Alle

Del 2: Ingen