Language: NOR | ENG
2021/2022

2MKRO5101-5 Kroppsøving: Perspektiv på helse og bevegelsesglede

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ulike forståingar av helse relatert til kroppsøving, også med sikte på berekraftig utvikling
 • kan kritisk vurdere samanhengar mellom bevegelse, helse og danning av positiv sjølvoppfatting for ei mangfaldig elevmasse
 • har avansert kunnskap om bevegelsesglede som erfart fenomen
 • har avansert kunnskap om korleis opplæringa kan tilpassast føresetnadane til alle elevane for å skape bevegelsesglede

Ferdighet

Studenten

 • kan kritisk vurdere digitale kjelder om helse og korleis slike kan brukast i undervisninga med sikte på digital danning
 • kan vurdere utvikling av bevegelsesglede hos elevar som ein ekspressiv læringsprosess

Generell kompetanse

Studenten

 • kan på systematisk vis planelegge, evaluere og revidere læringsopplegg på grunnlag av kunnskap om helse og bevegelesesglede
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremjar nytenking om helse og bevegelsesglede som pedagogiske fenomen

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i to sentrale føremål med kroppsøving, utvikling av livslang bevegelsesglede og kritisk forstå relasjonane mellom fysisk aktivitet og helse. Vidare arbeider studentane med

 • ulike perspektiv på helse
 • konsekvensar av ulike helseforståingar for undervisning i kroppsøving
 • bevegelsesglede som erfart, subjektiv oppleving
 • kritisk tenking og danning relatert til bruk av digitale verktøy for helse 

Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeids- og undervisningsformer vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av:

 • veiledning
 • gruppearbeid og debatt
 • oppgaveskriving
 • forelesninger
 • selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Undervegsrapport om ulike helseforståingar og konsekvensane desse har for undervisning i kroppsøving
 • Presentasjon av eit undervisningsopplegg, samt skrifteleg tilbakemelding/kritikk av medstudents undervisningsopplegg
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

To vekers individuell skriftleg heimeeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte karakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle