Language: NOR | ENG
2021/2022

2MKRO5101-7 Kroppsøving: Fordypning i kroppsøving og kroppsøvingsetikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om innovative undervisning- og arbeidsformer i kroppsøvingsfaget
 • har inngående kunnskap om vurdering og karaktersetting i kroppsøving
 • har inngående kunnskap om forståelse for hvilken rolle etikk spiller i kroppsøving og i kroppsøvingsundervisning
 • har inngående kunnskap om demokratiske prosesser i kroppsøvingsfaget
 • har inngående kunnskap om gjenkjenning av etiske problemstillinger i kroppsøving

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk analysere, reflektere og drøfte relevante fagdidaktiske problemstillinger og demokratiske prosesser i kroppsøving, med utgangspunkt i styringsdokumenter og forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan gjennom feltarbeid i skolen, identifisere relevante fagdidaktiske problemstillinger, og demokratiske prosesser i kroppsøvingsfaget, og kritisk analysere, reflektere og drøfte disse skriftlig og muntlig
 • kan identifisere fagdidaktiske problemstillinger relevante for helhetlig tilnærming til læring og utvikling i kroppsøving
 • kan godkjenne god etisk praksis og uetiske forhold i kroppsøving, og diskutere og argumentere for og mot disse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere og kritisk reflektere over fagdidaktiske og etiske problemstillinger som kan oppstå i kroppsøving
 • kan debattere og kommunisere om faglige problemstillinger, analysere og konklusjoner innenfor kroppsøving i arbeidet med helhetlig tilnærming til læring og utvikling
 • er bevisst og kan begrunne etiske forhold som underbygger praksisteori

Innhold

 • Undervisningsmetoder
 • Formativ og summativ vurdering
 • Demokratisering og elevinvolvering
 • Etikk og kroppsøving og kroppsøvingsundervisning
 • Etiske problemstillinger innen kroppsøving; rolleforståelse og -bevissthet
 • Etiske retningslinjer for lærere
 • Profesjonskultur innen kroppsøving

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer i emnet vil i hovedsak bygge på studentaktive arbeidsformer, og er en kombinasjon av

 • gruppearbeid og debatt
 • selvstudium
 • seminarer
 • veiledning
 • oppgaveskriving
 • feltarbeid
 • forlesninger

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert
 • Observasjon i gruppe av kroppsøving i skolen
 • Skriftlig individuelt refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet skal bestå av følgende tre deler:
 1. Etisk dilemma
 2. Etiske retningslinjer
 3. Refleksjon

Omfang 2000 ord.

 • Gruppevis planlegge og gjennomføre halvdags fagseminar med fokus på undervisning og arbeidsmøter, og/eller vurderingsformer og karaktersetting i kroppsøving.

Eksamen

 • 24-timers skriftlig individuell hjemmeeksamen
 • Individuell muntlig eksamen, basert på refleksjonsnotat spesifisert i obligatoriske krav

Ved eksamen vektes skriftlig individuell hjemmeeksamen med 30 % mens individuell muntlig eksamen vektes med 70 % av totalkarakter.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Det forutsettes at begge deleksamener er bestått for at emnet skal vurderes til bestått.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Hjemmeeksamen: Alle

Muntlig eksamen: Refleksjonsnotatet