Language: NOR | ENG
2021/2022

2MSF5101-3 Samfunnsfag 2, emne 3: Stat, nasjon, kultur og identitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i sosiale og kulturelle faktorer som påvirker synet på kjønn, seksualitet og kjærlighet
 • har god kunnskap om samene som urfolk og kjennskap til urfolksproblematikk i internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om samspillet mellom ressursfordeling, demografi, globalisering og bærekraftig utvikling.
 • har bred  kunnskap om sentrale forutsetninger for og problemstillinger knyttet til statsdannelse, menneskerettigheter, medborgerskap, demokrati og demokratiseringsprosesser.
 • har kunnskap om økonomiske strukturer, verdiskapning, makt og marked

Ferdigheter

Studenten              

 • kan planlegge, lede og vurderer læringsarbeid med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter og gi læringsrettet tilbakemelding til elevene, tilpasset deres ulike forutsetninger og behov.
 • kan legge til rette for demokratisk praksis, utvikling av medborgerskap, samarbeid og konfliktløsning i skolen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene skaffer seg overblikk over perioder og utviklingsmønster og for refleksjon over hvordan historie og kultur blir konstruert, kan bidra til endringsprosesser og samfunnsfaglig nytenkning i skolen og involvere lokalt samfunnsliv i opplæringen.

Innhold

 • Kjønn, seksualitet og kjærlighet i en globalisert verden og i kulturelt sammensatte lokalsamfunn
 • Endringer i urfolk og minoriteters livsvilkår over tid; Minoriteters rettigheter og majoritetens plikter i kulturelt sammensatte samfunn
 • Samisk kultur, samiske institusjoner og samiske rettigheter i nasjonalt og internasjonalt perspektiv 
 • Markeder, kapitalisme, økonomisk vekst og fordeling: Levekår i ulike deler av verden på tvers av tid og rom – sammenliknende analyser
 • Menneskerettigheter – teori, forpliktende konvensjoner, internasjonal praksis og det internasjonale samfunns sanksjonsmuligheter
 • Demokratisering , stats- og nasjonsbygging

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og seminarer, Læringsplattformen benyttes.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Samfunnsfag 2, emne 3 teller 50% av endelig karakter i faget Samfunnsfag 2 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Kunnskapsløftet