Language: NOR | ENG
2021/2022

2MSF5101-4 Samfunnsfag 2, emne 4: Samfunnet som læringsarena

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om utvalgte teorier og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • har inngående kunnskap om fagdidaktisk teori og forskning om samfunnsfag i skolen
 • har inngående kunnskap om verdigrunnlaget og mandatet for skolen og om skolens plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om utvalgte regionale eksempler på konflikter og samarbeid i geografisk, historisk og/eller samfunnsvitenskapelig perspektiv

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over samspillet mellom økonomiske system,  lokale og globale levekår og miljøutfordringer
 • kan anvende digitale hjelpemidler til å illustrere ulikhet langs ulike dimensjoner og presentere data på måter som legger til rette for gode læringsprosesser i et sammensatt klasserom
 • kan identifisere, analysere og forklare fordeling av makt i et eller flere utvalgte samfunn og bruke politiske teori til å identifisere mulige endringsstrategier
 • kan innhente og vurdere ulike kilder på en vitenskapelig og fagkritisk måte

               

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene kan reflekterer over samfunnsfaglige spørsmål og simulerer til kritisk tenkning og kreativitet.

Innhold

 • Teorier i historie, geografi og samfunnsfaglig
 • Forskningsmetode og forskningsetikk i samfunnsfagene
 • Samfunnsfag i skolen, kontekstuelle og fagdidaktiske refleksjoner
 • Akademisk skriving
 • Konflikt og samarbeid – analyser av årsaker til og konsekvenser av regionale konflikter

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Høgskolens læringsplattform benyttes

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen i de semestre hvor det er praksisstudie. 

Emneevaluering – kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til semesterplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.
 • Må bestå en digital flervalgsprøve før studenten kan starte på FoU-oppgave/fordypningsoppgave.

Eksamen

Individuell skriftlig FoU-oppgave eller fordypningsoppgave

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Samfunnsfag 2, emne 4 teller 50% av endelig karakter i faget Samfunnsfag 2 (30 sp)

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle