Language: NOR | ENG
2021/2022

2MSF5101-5 Samfunnsfag: Utdanning for bærekraftig utvikling

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har avansert kunnskap om ulike utviklings- og globaliseringsteorier og hvordan disse ser på utdanningens betydning i en utviklingsprosess
 • har fått en inngående forståelse for hvordan og hvorfor globale prosesser manifesterer seg ulikt avhengig av sted og sosial gruppe
 • har inngående kunnskap om bærekraftig utvikling og forholdet mellom lokale, nasjonale og globale kunnskapsdiskurser.
 • har inngående kunnskap om globale, regionale og lokale utfordringer med å nå internasjonale miljøavtaler og FNs bærekraftsmål

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap på ulike geografiske nivå og innenfor ulike utdanningskontekster
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag

Generell kompetanse

Studenten

 • kan tilrettelegge og evaluerer læringsopplegg knyttet til utvikling, globalisering og utdanning for bærekraftig utvikling

Innhold

 • Globalisering og dens innvirkning på utdanning og læring
 • FNs bærekraftsmål, UNESCOs Education for All og internasjonale klimaavtaler
 • Utdanning for bærekraftig utvikling
 • Utvikling- og globaliseringsteori
 • Norsk bistandspolitikk
 • Vitenskapelig metode

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Høgskolens læringsplattform blir benyttet

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen i de semestre hvor det er praksisstudie.

Emneevaluering - kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 •  1 fagessay
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

 

Eksamen

Individuelt muntlig foredrag

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle hjelpemidler