Language: NOR | ENG
2021/2022

2MSF5101-6 Samfunnsfag: Demokrati, medborgerskap og flerkulturalitet

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har inngående kunnskap om hvordan demokrati og demokratiske prosesser varierer i tid, rom og med et samfunns politiske og økonomiske struktur
 • har avansert kunnskap om ulike modeller og teorier om demokrati og makt
 • har inngående forståelse av ulike politiske institusjoner og praksiser lokalt, nasjonalt og internasjonalt
 • har avansert kunnskap om medborgerskap i flerkulturelle samfunn

 

Ferdigheter

Studenten 

 • kan etablere, synliggjøre og undersøke sammenhenger mellom aktuelle politiske hendelser og emnets sentrale begreper og teorier
 • kan anvende fagområdets teoretiske grunnlag og forskningsbaserte kunnskap selvstendig og analytisk i arbeid med faglige spørsmål og problemstillinger

 

Generell kompetanse

Studenten 

 • kan knytte emnets innsikter til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning og læring i flerkulturelle klasserom
 • kan forklare, demonstrere og praktisere sentrale demokratiske verdier
 • kan utfordre elvenes evne til selvstendig kritisk tenking

Innhold

 • Demokrati og demokratisering
 • Menneskerettigheter
 • Medborgerskap og flerkulturalitet
 • Samfunnsvitenskapelige teorier om makt og kultur
 • Vitenskapelig metode

 

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Høgskolens læringsplattform blir benyttet

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen i de semestre hvor det er praksisstudie.

Emneevaluering - kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse og et muntlig arbeidskrav
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

 

Eksamen

Individuell skriftlig 5 timers eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen