Language: NOR | ENG
2021/2022

2MSF5101-7 Samfunnsfag: Global historie

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har solid kunnskap om faglige og fagdidaktiske utfordringer ved bruk av ulike perspektiver i historieundervisningen
 • har inngående kunnskap om endringer av økonomiske og politiske maktforhold i verden i  lengre tidsperspektiv
 • har grundig kunnskap om globalisering som historisk fenomen
 • har inngående kunnskap om hvordan tverrkulturell interaksjon kan bidra til historisk endring

Ferdigheter

Studenten 

 • kan anvende fagbegrep, finne og bruke vitenskapelig faglitteratur, samt analysere historiske hendelser og prosesser på en selvstendig måte
 • kan anvende forskningsbaserte fag- og fagdidaktiske kunnskaper til å analysere fordeler og ulemper ved bruk av ulike perspektiver i forskjellige undervisningssituasjoner

Generell kompetanse

Studenten 

 • har forståelse for hvordan mennesker og sosiale grupper både er historieskapte og historieskapende
 • har forståelse for kompleksiteten i historiske endringsprosesser

Innhold

 • Globalhistorie som perspektiv og didaktisk mulighet sett i forhold til lokal historie, nasjonal historie og europeisk historie
 • Lange linjer i utviklingen av verdens økonomiske og politiske tyngdepunkter
 • Globaliseringens historie
 • Tverrkulturell interaksjon i historisk perspektiv
 • Vitenskapelig metode

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Veiledning
 • Høgskolens læringsplattform blir benyttet

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen i de semestre hvor det er praksisstudie.

Emneevaluering - kvalitetssystem

Til vanlig skal det gjennomføres evaluering av alle emner. Tidspunkt og metode avgjøres i samråd med tillitsvalgte studenter. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Må bestå en digital prøve
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til semesterplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

 

Eksamen

Individuell 5 timers skriftlig eksamen

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen