Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNK5101-1 Norsk 1, emne 1: Språk og tekst

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om norskfaget som språk- og tekstfag i gjeldende læreplaner for grunnskolen
 • har omfattende kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, på nynorsk og bokmål, i ulike sjangre og medium
 • har kunnskap om språkdidaktikk og teorier om språklæring og språkutvikling for elever med norsk som første- og andrespråk
 • har kunnskap om språklig identitet, samisk, flerspråklighet og flerspråklig praksis

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere språk og språkbruk og gjøre greie for faglige og fagdidaktiske valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling for alle elever
 • kan bruke kunnskap om språk og tekst i faglig arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremiddel, digital og andre 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan observere norskundervisning og reflektere over den og rollen som norsklærer ut fra gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt

Innhold

 • Språk som system
 • Språkdidaktikk og teorier om språklæring og språkutvikling
 • Norsk som andrespråk og flerspråklighet, herunder samisk
 • Språklig identitet og flerspråklig praksis
 • Tekstteori
 • Språkbruk i muntlige, skriftlige og multimodale tekster i ulike sjangre, inkludert læreverk i norskfaget for 5 - 10
 • Arbeid med elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter
 • Analyse av læreverk og erfaring med å utforme problemstillinger (FOU)
 • Sammendrag av vitenskapelig artikkel (FOU)
 • Arbeid med utvikling av eget muntlig og skriftlig fagspråk og gi respons til medstudenters skriving.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir lagt opp i form av forelesninger, ulike seminar, arbeid i grupper og individuelt. Aktiv deltaking i undervisninga og på Høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Detaljer vil komme i semesterplanen.

Praksis

Praksisstudiet er ein integrert del av faga som inngår i utdanninga. Alle fag i utdanninga har saman med praksisstudiet ansvar for at studentane utviklar ein identitet som lærar. Det skal vere ei nær kopling mellom innhald og arbeidsmåtar i lærarutdanningsfaga og praksisstudiet. Rettleiing og vurdering av studentar i praksisstudiet er eit felles ansvarsområde for faglærarane i grunnskulelærarutdanningane, praksislærar og rektor.

Studentane skal utføre oppgåver i praksisperioden ut frå undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskulen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på inntil to nettseminarer, individuelt eller i gruppe.
 • Inntil to individuelle skriftlige fagtekster, som spesifisert i undervisningsplanen.
 • Korte faglige innspill knyttet til emner i pensum eller medstudenters skriving, som spesifisert i semesterplanen.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning slik det går fram av undervisningsplanen i emnet. Studenten har selv ansvar for å  registrere at han/hun er til stede.

Eksamen

5 timer individuell, skriftlig eksamen. Målform: bokmål

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Norsk 1, emne 1 teller 50% av endelig karakter i faget Norsk 1 (30 sp)   

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen