Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNK5101-2 Norsk 1, emne 2: Lesing og skriving

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har omfattende kunnskap om teorier om lesing og skriving og hvordan elever med norsk som første- og andrespråk utvikler disse ferdighetene
 • har fagdidaktisk kunnskap om arbeid med videreutvikling av lese- og skriveferdigheter for ulike formål og i ulike sjangrer og teknologier  
 • har kunnskap om barns og unges lesevaner og bruk av digitale medier  
 • har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium tilpasset elever på mellomtrinnet, inkludert samisk litteratur og kultur
 • har kunnskap om vurdering i norskfaget, nasjonale prøver og læremiddel med vekt på mellomtrinnet

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke faglig og fagdidaktisk kunnskap for å tilpasse den videre lese- og skriveopplæringen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan skape læringsmiljø som legger til rette for at elever på mellomtrinnet får varierte erfaringer med å lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangre og medium
 • kan bruke kunnskap om litteratur i faglig arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan vurdere ulike norskfaglige læremidler, digitale og andre
 • kan kjenne igjen tegn på lese- og skrivevansker
 • mestrer skriftlig nynorsk og bokmål

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for at elevene på mellomtrinnet videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i klasserommet og på andre sosiale arenaer
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre greie for elev- og trinntilpassede fagdidaktiske valg
 • kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Innhold

 • Teorier om lesing og skriving og lese- og skriveutvikling
 • Videre lese- og skriveopplæring
 • Grunnleggende ferdigheter i gjeldende læreplan
 • Vurdering av lese- og skriveferdigheter
 • Digitale ferdigheter, hypertekst og multimodale tekster
 • Barn og ungdoms lesevaner og motivasjon for lesing
 • Lese- og skrivevansker
 • Litteratur for barn, unge og voksne i ulike sjangrer og medium
 • Litteratur fra ulike kulturer, inkludert samisk litteratur
 • Lesing, skriving, litterær analyse og tolkning
 • Innføring i akademisk skriving med vekt på fagdidaktisk analyse (FOU)
 • Bruk av forskningsmetode i utvalgte artikler (tema for nettseminar) (FOU)
 • Arbeid med utvikling av eget muntlig og skriftlig fagspråk og gi respons til medstudenters skriving.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert lagt opp i form av forelesninger, ulike seminar, arbeid i grupper og individuelt. Aktiv deltaking i undervisninga og på Høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er ein viktig del av studiet. Detaljer vil komme i semesterplanen.

Praksis

Praksisstudiet er ein integrert del av faga som inngår i utdanninga. Alle fag i utdanninga har saman med praksisstudiet ansvar for at studentane utviklar ein identitet som lærar. Det skal vere ei nær kopling mellom innhald og arbeidsmåtar i lærarutdanningsfaga og praksisstudiet. Rettleiing og vurdering av studentar i praksisstudiet er eit felles ansvarsområde for faglærarane i grunnskulelærarutdanningane, praksislærar og rektor.

Studentane skal utføre oppgåver i praksisperioden ut frå undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskulen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Deltagelse på nettseminarer
 • Inntil to korte fagtekster knyttet til emner i pensum, som spesifisert i undervisningsplanen. En tekst skal skrives på bokmål, en tekst på nynorsk.
 • Korte faglige innspill knytt til emne i pensum eller til medstudentenes skriving, som spesifisert i semesterplanen.
 • Minimum 80 % frammøte til undervisning slik det går fram av undervisningsplanen i emnet. Studenten har selv ansvar for å registrere at hun/han er til stede.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over 48 timer. Målform: Nynorsk.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Norsk 1, emne 2 teller 50% av endelig karakter i faget Norsk 1 (30 sp)   

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle