Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNK5101-3 Norsk 2, emne 3: Litteratur og litteraturdidaktikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om litteratur i norskfaget i gjeldende læreplaner for grunnskolen
 • har kunnskap om litteratur for barn, unge og voksne
 • har kunnskap om litteraturhistorie, inklusive barne- og ungdomslitteraturhistorie  
 • har bred kunnskap om litteraturanalytiske og litteraturdidaktiske tilnærminger
 • har kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiver

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere muntlige, skriftlige og multimodale tekster og formidle litteratur for barn og ungdom
 • kan legge til rette for varierte arbeidsmåter for å øke litteraturforståelsen hos barn og unge
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur, med vekt på arbeid på ungdomstrinnet
 • kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over norskfaget som kultur-, litteratur- og danningsfag
 • kan formidle fagstoff om litteratur, tekster og medium i relevante uttrykksformer
 • kjenner til litteraturdidaktisk forskning og utviklingsarbeid og kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på trinn 5 – 10 i samarbeid med andre

Innhold

 • Historiske perspektiver på barne- og ungdomslitteratur med vekt på sentrale verk og forfatterskap
 • Litteraturteoretiske tilnærmingsmåter og litteraturdidaktikk, også i et flerkulturelt perspektiv
 • Studium av et utvalg skjønnlitteratur for mellomtrinnslesere, ungdom og unge voksne
 • Studium av et utvalg multimodale tekster innenfor skriftlige og muntlige sjangre
 • Analyse av et rikt utvalg tekster i ulike sjangre
 • Litteratur, danning og litteraturformidling i og utenfor klasserommet
 • Litterær analyse av skjønnlitterære tekster i et fagdidaktisk perspektiv (FOU)
 • Avgrense et tema for analyse og velge teori og analysemetode (FOU)
 • Arbeid med utvikling av eget muntlig og skriftlig fagspråk og respons til medstudenters skriving.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen blir lagt opp i form av forelesninger, ulike seminar, arbeid i grupper og individuelt. Aktiv deltakelse i undervisningen og på Høgskolens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Detaljer vil komme i undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler en identitet som lærer. Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden ut fra undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • En større skriftlig individuell oppgave med veiledning.
 • Korte faglige innspill knyttet til emner i pensum eller medstudenters skriving, som spesifisert i undervisningsplanen.
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning slik det går fram av undervisningsplanen i emnet. Studenten har selv ansvar for å registrere at hun/han er til stede.

Eksamen

Muntlig eksamen, i par eller individuelt

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Norsk 2, emne 3 teller 50% av endelig karakter i faget Norsk 2 (30 sp)    

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Ingen