Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNK5101-4 Norsk 2, emne 4: Språklig variasjon i didaktisk perspektiv

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har innsikt i skolefagets historie og egenart
 • har omfattende kunnskap om norsk som første- og andrespråk og innsikt i forskning og teori på feltet
 • har omfattende kunnskap om muntlig kommunikasjon
 • har kunnskap om nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
 • har kunnskap om språkhistorie, språklig variasjon, språklige endringsprosesser i eldre og nyere tid og gjeldende normering av nynorsk og bokmål
 • har omfattende kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter for elever på ungdomstrinnet  
 • har kunnskap om vitenskapelig tenkemåte og forskningsmetoder i norskfaget

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke kunnskap om grammatikk, språk og tekst i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • kan legge til rette for variert arbeid med språk og saktekster i tradisjonelle og nye medium
 • kan tilpasse den videre opplæringen i grunnleggende ferdigheter til elever på ungdomstrinnet
 • kan bruke relevante metoder og ny teknologi på måter som fremmer samarbeid og faglig progresjon i den videre lese- og skriveopplæringen på ungdomstrinnet
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever
 • kan skrive akademiske fagtekster på nynorsk og bokmål
 • kan skrive en FoU-oppgave om et selvvalgt tema

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har bred innsikt i språkdidaktisk forskning og utviklingsarbeid og kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
 • kan formidle og kommunisere om relevante faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid  
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid på trinn 5 – 10 i samarbeid med andre
 • mestrer norsk muntlig og skriflig, både bokmål og nynorsk

Innhold

 • Norsk som første- og andrespråk, minoritetsspråk, nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
 • Språkhistorie og språklige endringsprosesser
 • Gjeldende normering av nynorsk og bokmål
 • Analyse av og arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster
 • Videre leseopplæring. Leseforståelse, lesing i ulike fag og lesing i en flerkulturell kontekst.
 • Videre skriveopplæring. Elevtekstanalyse, vurdering og responsarbeid.
 • Kartlegging og vurdering av språk, lese- og skriveferdigheter
 • Utforming og drøfting av problemstillinger (presentert muntlig i seminar)(FOU)
 • Vitenskapsteori, forskningsdesign og forskningsmetode (FOU)
 • Resymé og analyse av faglitteratur som er relevant for et selvvalgt tema (FOU)
 • Arbeid med utvikling av eget muntlig og skriftlig fagspråk og gi respons til medstudenters skriving.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert lagt opp i form av forelesninger, ulike seminar, arbeid i grupper og individuelt. Aktiv deltaking i undervisninga og på høgskulens IKT-baserte studiestøttesystem er en viktig del av studiet. Detaljer vil komme i undervisningsplanen.

Praksis

Praksisstudiet er ein integrert del av faga som inngår i utdanninga. Alle fag i utdanninga har saman med praksisstudiet ansvar for at studentane utviklar ein identitet som lærar. Det skal vere ei nær kopling mellom innhald og arbeidsmåtar i lærarutdanningsfaga og praksisstudiet. Rettleiing og vurdering av studentar i praksisstudiet er eit felles ansvarsområde for faglærarane i grunnskulelærarutdanningane, praksislærar og rektor.

Studentane skal utføre oppgåver i praksisperioden ut frå undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskulen.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Muntlig presentasjon av en faglig problemstilling i gruppe med andre studenter
 • Inntil tre individuelle skriftlige arbeidskrav (Kort notat med prosjektbeskrivelse, resymé av relevant faglitteratur, drøfting av et faglig tema)
 • Korte faglige innspill knyttet til emner i pensum eller medstudenters skriving, som spesifisert i undervisningsplanen.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning slik det går fram av undervisningsplanen i emnet. Studenten har selv ansvar for å registrere at hun/han er til stede.

Eksamen

Del 1, alternativ 1, når norsk er masterfag: Individuell FoU-oppgave om et tema studenten selv har valgt.Eksamen teller 60 % av karakteren. 

Del 1, alternativ 2, når norsk ikke er masterfag: Individuell skriftlig oppgave om et tema studenten selv har valgt.Eksamen teller 60 % av karakteren. 

Del 2, gjelder i begge tilfeller: Individuell muntlig eksamen. Eksamen teller 40 % av karakteren.  

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Norsk 2, emne 4 teller 50% av endelig karakter i faget Norsk 2 (30 sp)    

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Alle

Del 3: Ingen