Language: NOR | ENG
2021/2022

2MPED-1 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 1: Fordypning i spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om lærevansker sett i et individuelt og relasjonelt/ kontekstuelt perspektiv
 • har spesialisert innsikt i høyfrekvente lærevansker
 • har kunnskap om lovverk, retningslinjer og prinsipper for spesialundervisning
 • har kunnskap om arbeidsmåter og tiltak for å forebygge og avhjelpe lærevansker
 • har kunnskap om individuell kartlegging
 • har kunnskap om rådgiving, veiledning og foreldresamarbeid
 • har kunnskap om tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Ferdigheter

Studenten 

 • kan reflektere over og drøfte spesialpedagogiske problemstillinger som er relevante for undervisningen i skolen
 • kan analysere læringsmiljøet i forhold til hva som hemmer og fremmer elevers læringsmuligheter ved hjelp av hensiktsmessige kartleggingsverktøy
 • kan planlegge, tilrettelegge og vurdere læringsmiljøet ut fra et spesialpedagogisk, forebyggende og avhjelpende perspektiv
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger med kolleger, foreldre og hjelpeinstanser

Generell kompetanse

Studenten 

 • har innsikt i hvordan lærerne kan legge til rette for et godt læringsmiljø med bruk av varierte undervisnings- og arbeidsmåter for elever med særlige behov
 • har kompetanse i kartlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av opplæring og undervisning for elever med særskilte opplæringsbehov, ut fra etiske og pedagogiske prinsipper for læring og deltakelse i et inkluderende fellesskap
 • har kompetanse i å reflektere over egen yrkesutøvelse i forhold til etiske, faglige og organisatorisk differensierte tiltak og arbeidsmåter både på individ, gruppe- og organisasjonsnivå
 • har kompetanse i å involvere, veilede og samarbeide med foresatte og ulike hjelpeinstanser for å fremme elevenes rett til et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud

Innhold

 • Ulike kartleggingsverktøy og vurderingsformer
 • Spesifikke tiltak og arbeidsmåter knytter til ulike læringsvansker
 • Forebygging og tilrettelegging, faglig og organisatorisk differensiering
 • Sakkyndige vurderinger, individuelle opplæringsplaner og halvårsrapporter
 • Kommunikasjonsteori og ”Den profesjonelle samtalen”
 • Foreldresamarbeid
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, ulike hjelpeinstanser (PPT, BUP)
 • Fordypning i systemteori og pedagogisk analyse

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisnings- og læringsformene i emnet har sitt fundament i de overordnede læringsutbytteformuleringene for emnet. Emnet er profesjonsorientert, dvs. at forholdet mellom fagkunnskap og praksis er et gjennomgående tema. Det vil bli lagt opp til ulike undervisnings- og læringsformer som skal fremme aktiv studentdeltakelse og utvikle evnen til analyse av læringsmål, samarbeid, drøfting og refleksjon, som bl.a.:

 • Forelesninger
 • Litteraturstudier
 • Individuelt arbeid
 • Gruppearbeid
 • Seminarer med framlegg og refleksjonsnotater

Praksis

Praksisstudiet er en integrert del av fagene som inngår i utdanningen. Alle fag i utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studentene utvikler identitet som lærer. Det skal være nær kopling mellom innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Veiledning og vurdering av studenter i praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i grunnskolelærerutdanningene, praksislærer og rektor.

Studentene skal utføre oppgaver i praksisperioden i henhold til undervisningsplanen og delta på profesjonsseminar på høgskolen i de semestre hvor det er praksisstudie.

 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Innlevering av en skriftlig gruppeoppgave på inntil 4000 ord.
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Karakteren i Profesjonsrettet pedagogikk emne 1 teller 50% av endelig karakter i faget Profesjonsrettet pedagogikk (30 studiepoeng)    

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Støtteark på inntil en A4-side.