Language: NOR | ENG
2021/2022

2MMAHE30 Mat og helse 1

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om fagets historie og har bred kunnskap om sentrale styringsdokumenter for faget
 • har kunnskap om matvarer og deres betydning i norsk kosthold
 • har kunnskap om ulike bearbeidingsmåter og matteknologiske prosesser
 • har kunnskap om kjøkkenhygiene
 • har kunnskap om kulturell variasjon i mat og måltider
 • har kunnskap om viktige kostholdsutfordringer blant barn og unge og om hvordan skolen kan tilrettelegge for et helsefremmende kosthold
 • har kunnskap om hvordan didaktiske planleggingsmodeller kan anvendes i planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes læringsarbeid i mat og helse

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i mat og helse med fokus på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og elevers ulike behov og grunngi faglige og didaktiske valg
 • kan anvende ulike matlagingsmetoder til å lage mat med fokus på helse, kulturelt mangfold og bærekraftig forbruk
 • kan lage trygg mat, og redusere matsvinn og smitte gjennom mat
 • kan bruke digitale verktøy og medier i undervisningen
 • kan kritisk vurdere kostholdsinformasjon og undervisningsmateriell opp mot eksisterende forskning
 • kan bruke fagbegrep og finne fram til, anvende og vurdere forskningsbasert kunnskap med relevans for faget mat og helse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan se faget mat og helse i et tids- og samfunnsmessig perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse
 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i mat og helse og har innsikt i relevante fag- og profesjonsetiske problemstillinger
 • kan anvende faget mat og helse som læringsmiljø og danningsarena

Innhold

 • Fagets egenart, historisk utvikling og samfunnsoppgave
 • Matvarekunnskap, matkvalitet og matvareforbruk i Norge
 • Matlagingsteknikker og produksjonsprosesser
 • Matlovgivning og trygg mat
 • Grunnleggende mikrobiologi, matvare- og kjøkkenhygiene
 • Dannelse, undervisning og læring
 • Mat og måltider i et kulturperspektiv
 • Bærekraftig og etisk matforbruk
 • Viktigste ernæringsutfordringer blant barn
 • De viktigste næringsstoffene og deres omsetning
 • Kostanbefalinger og kostholdsplanleggeren
 • Matpedagogiske prinsipper, didaktiske og fagdidaktiske modeller
 • Fagdidaktiske overveielser og refleksjoner
 • Læreplananalyse og tilpasset opplæring
 • Kostholdsinformasjon og undervisningsmateriell  

Arbeids- og undervisningsformer

 • Praktisk matlaging individuelt og i grupper med didaktisk refleksjon
 • Forelesning
 • Gruppearbeid og seminarer
 • Utstilling og ekskursjoner
 • Arbeid med digitale verktøy og media
 • Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Praktisk gruppeoppgave med utstilling og soppsertifikat
 • Flervalgstest i hygiene
 • Demonstrasjon av praktisk ferdighet i par
 • Individuell skriftlig oppgave med kostregistrering
 • Gruppeoppgave om studentstyrt undervisning
 • Individuell oppgave med digital historiefortelling
 • Individuell fagessay
 • Studenter har betalt kostnader for ekskursjoner og matvarer
 • 80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen

Skriftlig 5 timers skoleeksamen som teller 40% av sluttkarakter.

Individuell praktisk-muntlig eksamen som teller 60% av karakteren.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Del 1: Alle

Del 2: Ingen