Language: NOR | ENG
2021/2022

2MNK5101-5 Norsk: Norsk litteratur

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har avansert kunnskap om hovedlinjene i norsk litteraturhistorie
 • har spesialisert innsikt i et toneangivende forfatterskap, en sentral tematikk, en diktart eller en sjanger
 • har inngående kunnskap om allmenn sjangerteori, forholdet mellom diktartene og mellom litteratur og andre estetiske uttrykksformer
 • har inngående kunnskap om litteraturdidaktikk og litteraturformidling
 • har inngående kunnskap om ulike teoretiske og metodiske tilnærmingsmåter i litteraturforskning

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere litteratur og reflektere over litteraturens funksjoner og danningspotensial
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan bruke relevante estetiske teorier og metoder fra forskning- og utviklingsarbeid på litteraturfeltet

 

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker norskfagets uttrykksformer og kan formidle faglig avanserte forsking- og utviklingsarbeid på begge målformer til ulike målgrupper
 • har oversikt over og kan på avansert nivå kommunisere faglige problemstillinger knyttet til litteratur og litteraturundervisning i skolen

Innhold

 • Litteraturhistorie
 • Et utvalg på inntil 20 sentrale litterære verk, inkludert litteratur for og om ungdom, der ulike sjangrer og perioder er representert
 • Ulike teoridannelser og ulike teoretiske tilganger til litterære verk
 • Litterær analyse og litteraturdidaktikk 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir lagt opp i form av forelesninger og arbeid i grupper. Det legges også opp til individuelt arbeid. Aktiv deltakelse i undervisningen er en viktig del av studiet. Studentene skriver oppgaver og får veiledning. 

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Én individuell skriftlig innleveringsoppgave
 • Ett individuelt muntlig framlegg
 • 80% obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Begge målformer skal være representert i emnet

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 4 dager over et oppgitt emne, på norsk og på maksimalt 4000 ord (ikke medregnet overskrifter, innholdsliste og referanser).

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Alle