Language: NOR | ENG
2021/2022

2M316-2 Fagdidaktikk musikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om fagdidaktikkens grunnlagsproblemer som et utgangspunkt for å kunne bidra aktivt i debatten om fagdidaktikken som disiplin
 • har inngående kunnskap om musikkfagets historie
 • har inngående kunnskap om sentrale kunnskapsteoretiske, vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske retninger i musikkpedagogikken
 • har inngående kunnskap om sentrale musikkdidaktiske retninger og kritikken av disse
 • har inngående kunskap om musikkdidaktikkens handlingsområder og kompetansenivåer

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og diskutere mål og sentrale innholdsområder i de ulike læreplanene i musikk
 • kan analysere faghistorisk og fagdidaktisk kunnskap og anvende denne i drøftinger av grunnleggende trekk ved skolens opplæring i musikk
 • kan analysere og forholde seg kritisk til resultatene av musikkdidaktisk forskning
 • kan bruke minst én av de metoder som benyttes i kultur- og språkdidaktisk forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • har inngående kunnskap om fagdidaktikkens grunnlagsproblemer som et utgangspunkt for å kunne bidra aktivt i debatten om fagdidaktikken som disiplin
 • kan kommunisere om musikkfaglige emner med elever, studenter, fagmiljøet og allmennheten samt gi opplæring og veiledning innenfor fagområdet
 • kan bruke ervervede kunnskaper og ferdigheter på nye måter og dermed bidra til nytenkning og innovasjon

Innhold

Emnet i fagdidaktikk skal legge et solid grunnlag for den didaktiske tenkningen og perspektiveringen som gjennomsyrer hele studiet.

 • Historiske, systematiske og metodologiske perspektiver på musikkfaget som et didaktisk praksis- og  forskningsfelt
 • Teoretiske, diskursive og praktiske aspekter ved musikkfag og musikkundervisning
 • Fagdidaktiske perspektiver på musikkfagets legitimitet, samt dets innhold og kommunikasjonsformer i diakront og synkront perspektiv
 • Perspektiver på musikkfagets didaktiske identitet i relasjon til musikalske og musikkpedagogiske praksiser i og utenfor skolen og andre pedagogiske institusjoner
 • Musikkundervisning og kulturell diversitet 

Arbeids- og undervisningsformer

Den nettbaserte delen er basert på læringsplattformen Canvas. Studentene skriver oppgaver, deltar på nettseminarer og får veiledning på nettet. Samlingene vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Studiet innebærer også veiledet planlegging, gjennomføring og rapportering av et avgrenset empirisk arbeid som skal ha tematisk tilknytning til emnet og hvis gjennomføring og resultat diskuteres i lys av de metodologiske og teoretiske utgangspunktene som framkommer i emnets skriftlige pensum.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Deltakelse på nettseminarer
 • Empirisk arbeid

Eksamen

Eksamen gjennomføres som muntlige diskusjoner mellom to og to studenter over emner som blir oppgitt av eksaminator. Alternativt muntlig samtale mellom en student og eksaminator over emner som blir oppgitt av eksaminator. Varighet 30 minutter. Teller 40 % av samlet karakter i emnet.

Skriftlig rapport fra det empiriske arbeidet med omfang 3500 - 4000 ord (ikke medregnet referanser) som teller 60 % av samlet karakter i emnet.

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.