Language: NOR | ENG
2021/2022

2M301 Kulturteori og estetikk

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om hva kulturbegrepet innebærer i ulike forskningstradisjoner samt om forholdet mellom estetikk og kulturteori
 • har inngående kunnskap om problemstillinger som vedrører kultursosiologisk og estetisk ulikhet og variasjon langs akser som høy og lav kultur, global og lokal kultur, nasjonal og regional kultur 
 • har avansert kunnskap innenfor fenomenene kulturendring, kulturmøter og kulturelt mangfold samt spesialisert innsikt i ungdomskultur og skolekultur, samt estetiske dimensjoner ved disse

Innhold

Sentrale perspektiver er:

 • å opparbeide teoretisk og analytisk innsikt i hvordan menneskene skaper mening og betydning i tilværelsen ved hjelp av språket
 • å synliggjøre at estetiske dimensjoner er produkt av sosiokulturelle forhold samtidig som de bidrar til å opprettholde og i lengre perspektiv endre disse forholdene
 • å synliggjøre at former for undervisning og læring finner sted i språklige og estetiske betydningssystemer
 • å vise ulike måter klasse, kjønn, etnisitet spiller inn i kulturdeltakelse og i estetiske bedømmelser
 • å tematisere og analysere hvordan ungdoms- og skolekulturene utfordres av mediekultur og kulturelt mangfold.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er samlings- og nettbasert. Den nettbaserte delen er basert på læringsplattformen Fronter. Studentene skriver oppgaver, deltar i nettseminar, og får veiledning på nettet.
På samlingene vil organiseringen være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Den samlingsbaserte delen av studiet vil være organisert i fire samlinger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Nettseminarer
 • Ett individuelt skriftlig arbeid

Eksamen

En individuell skriftlig hjemmeeksamen over gitt oppgave til avtalt tid og med omfang på ca. 2500-3000 ord.  

Lengde: 3 dager

Oppgaven vurdereres med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.