Language: NOR | ENG
2021/2022

2M310-1 Litteraturteori

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om hovedtrekk ved litteraturvitenskapens historie
 • har inngående kunnskap om litteraturvitenskapens plass i forhold til andre humaniorafag
 • har inngående kunnskap om hovedretninger innenfor moderne litterturteori, inkl. barnelitteraturteori
 • har inngående kunnskap om litteraritet og litterært språk

Ferdigheter:

kandidaten

 • kan analysere og diskutere faglige problemstillinger knyttet til de litterære grunnspørsmål

Innhold

For studenter som velger spesialisering i engelsk eller norsk er det obligatorisk å ta dette emnet eller emne M312-1 Språk- og tekstteori. 

 • fokus på originaltekster fra den litteraturteoretiske kanon
 • drøftelse av litteraturteoretiske tekster og de skiftende hovedretningene innenfor moderne litteraturteori
 • de ulike teoridannelsers forståelse av sentrale begreper som litteraritet, tekst, forfatter, forteller, skriver og leser
 • komparativ og kontrastiv jevnføring mellom ulike teoretiske forholdningsmåter
 • innføring i sentrale barnelitterære teoritekster

Arbeids- og undervisningsformer

Den nettbaserte delen er basert på læringsplattformen Fronter. Studentene skriver oppgaver, deltar i nettsdiskusjoner og får veiledning på nettet. Samlingene vil være basert på forelesninger, seminarframlegg, samtale og diskusjoner. Studiet innebærer også oppgaveskriving med utgangspunkt i sentrale teoritekster.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Nettseminarer
 • Ett individuelt skriftlig arbeid

Eksamen

Individuell muntlig eksamen.

Lengde: 30 minutter.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.