Language: NOR | ENG
2021/2022

2M312-1 Språk- og tekstteori

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om språk- og tekstteori
 • har inngående kunnskap om sentrale trekk ved språk- og tekstvitenskapens historie
 • har inngående kunnskap om hovedretninger innenfor moderne språk- og tekstvitenskap

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere og beskrive språk og tekst ut fra syntaktiske, semantiske, pragmatiske, sosiolingvistiske og tekstteoretiske perspektiver

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan anvende sine språk- og tekstfaglige kunnskaper og ferdigheter som grunnlag for andre emner i masterstudiet og som basis for å gjennomføre en masteroppgave med språk- og tekstfaglig innretning

Innhold

 

 • hovedtrekk i språk- og tekstvitenskapens historie
 • toneangivende teorier innenfor det 20. århundres språk- og tekstvitenskap
 • nyere tilnærmingsmåter i studiet av språk- og tekststrukturer, språklig interaksjon og språklig variasjon

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som en kombinasjon av forelesninger på samlinger og nettaktiviteter mellom samlingene, bl.a. nettseminarer og nettforelesninger.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan avlegges

 • Minimum 80 % frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er ansvarlig for at tilstedeværelse registreres
 • Nettseminar
 • Ett individuelt skriftlig arbeid 

Eksamen

Skriftlig individuell eksamen på 3 timer.

Det benyttes graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.